Artikel

Kupongskatt föreslås omfattas av skatteflyktslagen

Tax News FSI Q2 2015

30 juni 2015

Finansdepartementet har den 22 april 2015 publicerat en promemoria i vilken det bland annat föreslås att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen. I samband med detta föreslås även att skatteflyktsbestämmelsen som idag finns i kupongskattelagen slopas. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2016.

Förslaget om att inkludera kupongskatt i tillämpningsområdet baseras på ett ändringsdirektiv till moder- och dotterbolagsdirektivet som stadgar att det måste finnas en möjlighet för EU:s medlemsstater att beskatta utdelningar som lämnas från inhemska dotterbolag till utländska moderbolag vid fall av skatteundandraganden. Den som i ett sådant fall ska beskattas är den som är den verkliga mottagaren av utdelningen. Enligt promemorian är den skatteflyktsbestämmelse som idag finns i kupongskattelagen, den så kallade bulvanregeln, inte tillräcklig för att stoppa samtliga möjliga kringgåenden av kupongskatt. Dessutom innebär en tillämpning av bulvanregeln inte att den som verkligen har rätt till utdelningen beskattas utan beskattningen tas i ett sådant fall ut av bulvanen, det vill säga den som innehar aktier för att bereda någon annan förmån ur kupongskattehänseende.

Kommentar

Promemorian hänvisar till att den utökade skatteflyktsregeln ska tillämpas på ”icke-genuina arrangemang” men det saknas vägledning för vad som ska anses vara sådana ”icke-genuina arrangemang”. Om förslaget antas och införs i svensk lagstiftning kan skatteflyktslagen tillämpas och medföra att kupongskatt på utdelningar till utländska mottagare påförs i större utsträckning än idag. Det uppstår dock flera frågeställningar om hur den föreslagna ändringen ska tillämpas i olika situationer, till exempel i förhållande till skatteavtal. Förslaget har nu varit på remiss och kan fortfarande komma att ändras inför en eventuell proposition om lagändring. Det kan noteras att Skatteverket i sitt remissvar avstyrker från att lagändringen enligt promemorian införs.

Hade du nytta av den här informationen?