Artikel

Lagförslag avseende socialförsäkringsavtal

Regeringen föreslår ändringar avseende rapportering och inbetalning av socialavgifter då en arbetstagare har ingått ett socialavgiftsavtal med en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige. Förslaget innebär sammanfattningsvis att månatlig rapportering och inbetalning av arbetsgivaravgifter ska ske av arbetstagaren och att detta ska gälla även om inkomsten inte beskattas i Sverige. Lagändringen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2013 men propositionen ska först slutligt antas av Riksdagen.

Föreslagen lagändring

Förslaget innebär i kort följande ändringar då socialavgiftsavtal har ingåtts mellan arbetstagare och utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige;

  • Arbetstagaren är skyldig att registrera sig hos Skatteverket som mottagare som ingått ett socialavgiftsavtal
  • Arbetstagaren är skyldig att redovisa lön och förmåner i månatliga skattedeklarationer
  • Arbetstagaren ska månatligen betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket
  • Arbetsgivarens underliggande ansvar kvarstår trots ingånget socialavgiftsavtal
  • Underlaget för arbetsgivaravgifter utökas till att utgöra all avgiftspliktig ersättning
  • Socialavgifter uppgår till 21,54 % (2013) och är reducerade med allmän löneavgift

Som ovan nämnts ska arbetstagare som ingått ett socialavgiftsavtal registrera sig hos Skatteverket. En sådan anmälan ska ha inkommit till Skatteverket senast två veckor efter att socialavgiftsavtalet ingicks. Om ett socialavgiftsavtal i stället ingåtts innan föreslagen lagändring trätt i kraft ska arbetstagaren anmäla sig för registrering hos Skatteverket senast den 1 februari 2013.

Deloittes kommentar

Regeringens förslag syftar till att förhindra den möjlighet som finns idag, för arbetstagare som omfattas av svensk socialförsäkring och är anställda av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, att teckna ett socialavgiftsavtal men undgå socialavgifter för det fall den anställdes inkomst inte beskattas i Sverige. Genom att utöka underlaget för arbetsgivaravgifter till att omfatta all avgiftspliktig ersättning kan sociala avgifter inte längre undgås.

Av ovan sammanfattning framgår att arbetsgivarens ansvar att betala arbetsgivaravgifter ska läggas på arbetstagaren vilket innebär en omfattande administrativ börda för arbetstagaren vad avser registrering, månatliga betalningar och rapportering. Huvudsyftet med att ingå socialavgiftsavtal har varit att minimera den administrativa hanteringen för utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige. Det förfarande som nu föreslås innebär en ökad administration och även om administrationen hamnar på arbetstagaren så riskerar huvudsyftet med socialavgiftsavtal att gå förlorat. Förslaget innebär även att då socialavgiftsavtal ingåtts gäller re ducerad arbetsgivaravgift, om 21,54 % (2013), jämfört med fulla arbetsgivaravgifter som föreslås bli 31,42 %.

Hade du nytta av den här informationen?