Artikel

Lagförslag om undantag från moms för posttjänster 

I promemorian föreslås ett undantag från moms vad gäller PostNords samhällsomfattande posttjänster. Enligt lagförslaget ska dock tjänster vars villkor förhandlats individuellt med PostNord fortsatt vara föremål för beskattning.

Publicerat 2015-07-03

Den 18 juni har regeringen remitterat en promemoria om moms på posttjänster. I promemorian föreslås ett undantag från moms vad gäller PostNords samhällsomfattande posttjänster. Enligt lagförslaget ska dock tjänster vars villkor förhandlats individuellt med PostNord fortsatt vara föremål för beskattning.

Den 21 april 2015 fällde EU-domstolen Sverige på grund av att den svenska momslagen inte har ett undantag från moms för tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänster enligt postlagen. Idag är det PostNord (tidigare Posten AB) som utför dessa tjänster. Vi har tidigare rapporterat om processen i EU-domstolen samt frågan om möjlighet till återbetalning av den eventuellt för högt debiterade momsen på posttjänster.

Sverige fällt av EU-domstolen avseende postmomsen >

Postmomsen oförenlig med EU:s momsdirektiv >

Finansdepartements promemoria tar emellertid inte sikte på historiska perioder utan syftar till att harmonisera den svenska momslagen med EU:s momsdirektiv. Enligt promemorian ska därför PostNords samhällsomfattande posttjänster undantas från moms från den 1 april 2016. Tillhandahållande av frimärken ska också undantas från beskattning från samma datum.

Enligt promemorian ska undantaget från moms dock inte gälla posttjänster vars villkor förhandlats individuellt. Det framgår att utgångspunkten bör vara att tjänster som faktureras kunden enligt avtal anses vara individuellt förhandlade. Enligt departementet får det antas röra sig om villkor som förhandlats fram på individuell basis i det fall pris-, betalnings- eller inlämningsvillkor avviker ifrån de villkor som är tillgängliga för allmänheten, oaktat att avtalsvillkoren i och för sig består av förutbestämda standardvillkor. Även användandet av en frankeringsmaskin får anses vara beroende av individuellt förhandlade villkor enligt promemorian.

Deloittes kommentar

Lagstiftaren synes göra en mycket vid tolkning av vad som är att betrakta som individuellt förhandlade villkor. I det fall aktuellt lagförslag antas med nuvarande tolkning av individuellt förhandlade villkor kommer PostNord därför sannolikt att fortsätta debitera moms till merparten av sina företagskunder.

Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare information eller hjälp med att analysera er situation.

Hade du nytta av den här informationen?