Artikel

Lagrådsremiss om undantag från moms för posttjänster 

Tax News FSI Q3 2015

Regeringen överlämnade den 22 oktober en remiss avseende undantag från moms för vissa posttjänster till Lagrådet. Remissen avser det lagförslag som regeringen presenterade i en promemoria den 18 juni.

23 oktober 2015

Regeringen överlämnade den 22 oktober en remiss avseende undantag från moms för vissa posttjänster till Lagrådet. Remissen avser det lagförslag som regeringen presenterade i en promemoria den 18 juni, se vår tidigare artikel om bland annat promemorian.

Regeringen föreslår i nämnda promemoria ett undantag från moms vad gäller PostNords samhällsomfattande posttjänster. Enligt lagförslaget ska dock tjänster vars villkor förhandlats individuellt med PostNord fortsatt vara föremål för beskattning. Av promemorian framgår att regeringen gjort en vid tolkning av ”villkor som förhandlats individuellt” vilket också kritiserats av flera remissinstanser. Av Lagrådsremissen framgår dock att regeringen fortsatt, trots remissinstansernas kritik, tolkar ”villkor som förhandlats individuellt” vitt även om vissa förtydliganden har gjorts.

Undantaget föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Hade du nytta av den här informationen?