Nyheter

Laserterapi utförd av laserterapeut anses inte utgöra momsfri sjukvård

Momsnytt 

Kammarrätten i Göteborg har i en dom daterad den 24 augusti 2016 (mål nr. 133-16) ansett att en laserterapeuts tillhandahållande av laserterapi, det vill säga bearbetning av diverse kroppsliga åkommor genom strålning med lågeffektlaser, inte utgör sjukvård i momslagens mening. Laserterapeuten skulle därför redovisa moms på erhållen ersättning.

Publicerad: 2016-09-14

Bakgrunden i målet var att Skatteverket beslutat att öka den utgående momsen för en laserterapeut samt påföra skattetillägg. Beslutet motiverades av att de laserterapibehandlingar som tillhandahållits, enligt Skatteverkets uppfattning, inte utgjorde momsfri sjukvård. Behandlingen skulle istället anses utgöra ett skattepliktigt tillhandahållande av tjänster enligt huvudregeln. Laserterapeuten överklagade Skatteverkets beslut.

Enligt momslagen ska omsättning av sjukvård undantas ifrån skatteplikt. Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador, under förutsättning att åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården. Enligt EU-domstolen ska dock själva legitimationen inte vara avgörande, undantaget för sjukvård kan därför tillämpas på tjänster som tillhandahålls av personer med erforderliga kunskaper. 

Det var ostridigt i målet att laserbehandling som sådan kan användas inom sjukvården för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador. Eftersom den aktuella laserterapeuten inte hade någon legitimation i ett sjukvårdande yrke var den avgörande frågan i målet följaktligen om laserterapeuten kunde anses ha tillräckliga yrkeskvalifikationer, dvs. erforderliga kunskaper.     

Med hänvisning till en nio dagar lång utbildning i lasermedicin, att verksamheten stod under Strålskyddsmyndighetens tillsyn samt att hon genomgått 36 andra utbildningar inom sjukvårdsområdet hävdade laserterapeuten att hon hade erforderliga kunskaper. Förvaltningsrätten och kammarrätten å sin sida påpekade att det finns flera sjukvårdande yrken som kan undantas från skatteplikt där det kan vara aktuellt att använda laserterapi som en behandlingsmetod, till exempel kiropraktor, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och naprapat. Domstolarna framhöll dock att det krävs flera års studier på högskolenivå för att få utöva dessa yrken och att en nio dagar lång kurs avseende lasermedicin inte kan anses likvärdig med dessa. Erforderlig kunskap förelåg således inte. Tjänsterna var momspliktiga. 

Deloittes kommentar

Det finns en omfattande praxis ifrån svenska domstolar som berör olika ”paramedicinska” verksamheters status som sjukvård utifrån ett momsperspektiv. Bedömningen avser dels huruvida paramedicinska behandlingar som genomförs av legitimerad sjukvårdsutövare kan anses utgöra åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador samt huruvida personer utan legitimation kan anses ha erforderliga kunskaper. Den momsrättsliga bedömningen kan därför vara komplex. Deloittes branschgrupp med fokus på vård- och omsorgssektorn har stor erfarenhet av att arbete med dessa frågor. Tveka inte att kontakta oss för det fall ni behöver assistans.

Hade du nytta av den här informationen?