Artikel

Marknadsföring underordnat förvaltning och förmedling av fond

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom meddelad den 25 maj 2012 ansett att det inslag av marknadsföringstjänster som förekom i transaktionen mellan parter var underordnat förvaltningen av investeringsfonder och förmedlingen av fondandelar.

Upprinnelsen till förvaltningsrättens dom1 var att Skatteverket nekat bolaget avdrag för ingående moms med hänvisning till att kostnaderna var att hänföra till förvaltning av investeringsfonder respektive förmedling av fondandelar vilket undantas från moms. Bolaget anförde att det ansvarat för all marknadsföring av fonder under koncernens varunamn. Vidare anfördes att bolaget enligt avtalet med mottagaren av tjänsterna, ett utländskt fondbolag, agerade ”Principal distributor” för vissa av dessa fonder men att bolaget inte varit involverad i förvaltningen av dessa. Den faktiska omsättningen av fondandelar har avseende de aktuella fonderna istället hanterats av andra bolag inom koncernen. Bolagets prestationer gentemot fondbolaget har varit mer av administrativ karaktär, såsom marknadsföringstjänster.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det av avtalet mellan parterna framgår att bolagets uppdrag som ”Principal Distributor” gentemot fondbolaget består av att marknadsföra, erbjuda, sälja och distribuera andelar i vissa fonder. Vidare anser förvaltningsrätten, med stöd i avtalet, att även om tjänsten har inslag av marknadsföring är föremålet för bolagets verksamhet att driva fondverksamhet och förvalta finansiella instrument. Den marknadsföring som sker får därför anses utgöra ett medel för att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som bolaget tillhandahåller. Förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att frångå avtalets lydelse och att marknadsföringstjänsten således är en i sammanhanget underordnad tjänst. Den tjänst som bolaget tillhandahållit kan med anledning av detta inte anses ha utgjorts av annat än en från moms undantagen förvaltning av investeringsfonder och förmedling av fondandelar.

 

1 Målnummer 2807-11, 2814-11, 2818-11

Hade du nytta av den här informationen?