Artikel

Medlemsblad i pappersformat och elektronisk tidning - två separata tillhandahållanden

Skatterättsnämnden har behandlat frågan hur en elektronisk tidning som produceras och ges ut i anslutning till ett medlemsblad som ges ut i pappersformat ska betraktas i momshänseende. Bolaget önskade få reda på om medlemsbladet och den elektroniska tidningen innebar separata eller ett sammansatt tillhandahållande.

Skatterättsnämnden konstaterade inledningsvis att det fanns ett samband mellan medlemsbladet och den elektroniska tidningen då de riktade sig till samma målgrupp, den elektroniska tidningen innehöll ett sökbart arkiv med texter publicerade i medlemsbladet och beställaren betalade ett gemensamt pris för båda produkterna. Skatterättsnämnden fann emellertid att det förelåg skillnader i innehållet och att det var möjligt att tillgodogöra sig den elektroniska tidningen utan tillgång till medlemsbladet och vice versa. Den elektroniska tidningen och medlemsbladet bedömdes utgöra två separata tillhandahållanden.

Vidare ansåg Skatterättsnämnden att den elektroniska tidningen skulle beläggas med 25 procent moms då en reducerad skattesats inte kunde tillämpas på tidningen som utgjorde elektronisk tjänst

Deloittes kommentar

Förhandsbeskedet är överklagat av sökanden.

Avgörandet visar på svårigheterna vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen och att en samlad bedömning måste göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. I förevarande fall kompliceras bedömning ytterligare då man i momsdirektivet uttalat att elektroniska tjänster inte får beläggas med en reducerad skattesats.

Bolaget hade inte ställt någon fråga kring hur beskattningsunderlaget skulle fördelas om det förelåg två tillhandhållande för vilket det utgick en gemensam ersättning. Skatterättsnämnden berörde därför inte detta.

Hade du nytta av den här informationen?