Artikel

Moderbolag nekas avdrag för moms vid inköp av IT-system 

kunde inte styrka avsikt att fakturera dotterbolag 

Det avgörande för kammarrättens bedömning var att IT-leverantören i flera fall fakturerat dotterbolaget i stället för moderbolaget samt att moderbolaget bokfört samtliga utgifter i projektet såsom en fordran mot dotterbolaget

Publicerat 2015-03-10

Under 2008 etablerade moderbolaget ett nytt dotterbolag som skulle bedriva momsfri bankrörelse. Tanken var att dotterbolaget skulle hantera all handel av virtuell valuta till förmån för det webbaserade universum som koncernen utvecklade och drev. Efter att projektet avstannat och avslutats yrkade moderbolaget avdrag för ingående moms avseende inköp av ett IT-system som varit avsett att användas i dotterbolagets momsfria bankrörelse. Då moderbolaget inte fakturerat dotterbolaget för IT-systemet samt då moderbolaget inte kunnat styrka avsikt att fakturera dotterbolaget nekades moderbolaget avdragsrätt i både förvaltningsrätt och kammarrätt.

Det är vanligt förekommande att ett moderbolag agerar inköpsbolag i en koncern då det kan vara lämpligt från ett administrativt perspektiv att samordna alla avtal och inköp. Dessutom kan en centraliserad inköpsstruktur innebära att rabatter och andra skalfördelar även kommer dotterbolag tillgodo. Avdragsrätt för ingående moms förutsätter dock att moderbolaget vidarefakturerar inköpen till det eller de dotterbolag som faktiskt ska nyttja varan eller tjänsten, eller åtminstone att moderbolaget vid inköpstillfället kan styrka en sådan avsikt. I annat fall rör det sig om en utläggssituation, vilket innebär att moderbolaget köper något till förmån för dotterbolagens verksamhet. Ett sådant inköp anses inte kopplat till moderbolagets verksamhet varför moderbolaget inte har rätt att göra avdrag för ingående moms på inköpet.  

I det aktuella målet hade moderbolaget inte fakturerat dotterbolaget för IT-systemet. Däremot hävdade moderbolaget att en avsikt att fakturera dotterbolaget förelegat vid inköpet, men att faktureringen inte blivit av eftersom projektet lagts ned och dotterbolaget upplösts. Skatteverket ifrågasatte dock moderbolagets avsikt och hävdade att moderbolaget enbart gjort ett utlägg för dotterbolagets räkning. 

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och vägrade moderbolaget avdrag. Avgörande för kammarrättens bedömning var att IT-leverantören i flera fall fakturerat dotterbolaget i stället för moderbolaget samt att moderbolaget bokfört samtliga utgifter i projektet såsom en fordran mot dotterbolaget (vid inköp och vidarefakturering är det brukligt att bokföra inköpen som en kostnad). Det faktum att moderbolagets redovisning av projektet noga separerats från övrig redovisning samt att avdrag för ingående moms inte gjorts löpande under projektets gång, framhölls dessutom som omständigheter vilket talade för att det rörde sig om ett utlägg. Slutligen konstaterades att moderbolaget inte heller lyckats visa att det aktuella inköpet utgjort en allmän omkostnad i verksamheten. 

Deloittes kommentar

Det är alltid den skattskyldige som ska styrka att rätt till avdrag föreligger. Mot den bakgrunden visar kammarrättens dom att det är lämpligt att löpande vidarefakturera inköp till de intressebolag som faktiskt nyttjar de varor och tjänster som köps in via ett inköpsbolag. Vad gäller avsikt att fakturera visar rättsfallet att det i bevishänseende är av vikt att leverantören faktiskt fakturerar inköpsbolaget samt att inköpsbolaget hanterar inköpen som en vanlig kostnad i bokföringen. 

Ovanstående är relevant för samtliga koncerner med centrala inköpsbolag. Frågan ställs dock på sin spets i en situation då det intressebolag som nyttjar varan eller tjänsten har en begränsad avdragsrätt, som i det aktuella fallet (bankverksamhet). I ett sådant fall finns det ett klart incitament att inte vidarefakturera kostnaden, varför Skatteverket med största sannolikhet kräver mer bevisning som styrker en påstådd avsikt att vidarefakturera. Koncerner som bedriver blandad verksamhet sett ur ett momsperspektiv bör därför kontinuerligt se över sina rutiner kring dessa frågor. 

Hade du nytta av den här informationen?