Nyheter

Moms på kontrollavgifter som tas ut av privata parkeringsbolag

Tax Alert/VAT

Published: 2022-01-21

EU-domstolen har i en dom den 20 januari 2022 slagit fast att kontrollavgifter för överträdelse av föreskrifter för parkering på privat mark utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst och att moms därför ska tas ut på avgiften. Avgörandet avviker från hittillsvarande svenskt synsätt, enligt vilket moms inte utgår på kontrollavgifter i parkeringsverksamhet.

I det aktuella målet (C-90/20, Apcoa Parking Danmark A/S) drev privat bolag parkeringsplatser på privat mark enligt avtal med markägarna. Villkoren för att använda parkeringsplatserna fastställdes av bolaget. Vid överträdelse av parkeringsföreskrifterna utgick en särskild kontrollavgift som var fastställd till 510 DKK, vilket även framgick för bilisterna av skyltar uppsatta vid infarten till de aktuella parkeringarna. Av domen framgår 13 olika situationer där bolaget tog ut en kontrollavgift för otillåten parkering, däribland överskridande av parkeringstiden, avsaknad av giltiga tillstånd för parkeringen såsom boende- eller handikapptillstånd, eller vid överskridande av förbud att parkera.

Samtliga parter är eniga om att bolaget är skattskyldigt till moms för de parkeringsavgifter som tas ut för parkering. I oktober 2011 begärde bolaget dock återbetalning av den moms som hade betalats in avseende uppburna kontrollavgifter. Efter att bolagets begäran först prövats i olika danska domstolar begärde Højesteret (Högsta domstolen) förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan som hänsköts till EU-domstolen var om även de kontrollavgifter som tas ut vid överträdelse av bolagets parkeringsföreskrifter utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst, och om avgifterna därmed ska hanteras med moms.

För att det ska vara fråga om ett momspliktigt tillhandahållande av tjänst krävs enligt EU-domstolens praxis att det mellan den som tillhandahåller tjänsten och den som köper den föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, varvid den ersättning som tillhandahållaren av tjänsten tar emot utgör det faktiska motvärdet för en individualiserbar tjänst som tillhandahålls mottagaren. Så är fallet om det finns ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det motvärde som erhålls.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att parkering på markerad parkeringsplats på en av bolagets parkeringar ger upphov till ett rättsförhållande mellan bolaget och den bilist som använder parkeringen. Parterna har inom ramen för detta rättsförhållande rättigheter och skyldigheter i enlighet med de allmänna villkoren för användande av de berörda parkeringsplatserna, däribland särskilt att bolaget ställer en parkeringsplats till förfogande och att den berörda bilisten är skyldig att, i förekommande fall, utöver parkeringsavgiften, vid överträdelse av de allmänna villkoren, betala en kontrollavgift för parkering i strid med gällande föreskrifter. Villkoret avseende ömsesidigt utbyte av prestationer är således uppfyllt.  Betalning av parkeringsavgifter och, i förekommande fall, en kontrollavgift för parkering i strid med gällande föreskrifter, utgör nämligen vederlag för tillhandahållandet av en parkeringsplats.

Domstolen tog inte fasta på bolagets argument att kontrollavgifterna syftar till att beivra överträdelser av villkoren för användning av parkeringsplatserna och vida överstiger värdet av den tjänst som bilisten erhåller, eller att avgifterna enligt dansk rätt anses utgöra en straffavgift. 

EU-domstolen slog därmed fast att kontrollavgifter, som tas ut av ett privat företag som driver privata parkeringsanläggningar, ska anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag och att moms därför ska utgå på avgifterna.

Deloittes kommentar

Från ett svenskt perspektiv innebär den aktuella EU-domen en ändring av rättsläget då kontrollavgifter som tas ut av den som bedriver parkeringsverksamhet betraktats som en straffavgift och inte som ersättning för en momspliktig tjänst. EU-domstolen har nu slagit fast att sådana kontrollavgifter är momspliktiga vid parkering på privat mark som omfattas av särskilda parkeringsföreskrifter. Domen väcker dock även frågor om momsplikten för andra typer av felparkeringsavgifter.

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill diskutera hur EU-domstolens dom påverkar er.

Hade du nytta av den här informationen?