Nyheter

Moms på sjukvård

Tax News/VAT

Publicerad: 2020-02-07

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 6 februari 2020 publicerat ett flertal avgöranden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal. Domstolen anser i samtliga fall att det är fråga om uthyrning av sjukvårdspersonal som inte omfattas av undantaget från moms.

Bakgrund

Den 7 juni 2018 meddelade HFD dom i ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om ett bemanningsföretags uthyrning av läkare är undantaget momsplikt. Enligt domstolen kunde en uthyrningstjänst inte betraktas som sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdande behandling som är undantagen från moms enligt momsdirektivet. 

Med anledning av HFD:s avgörande publicerade Skatteverket ett flertal ställningstaganden där verket redogjorde för sin syn på vilka tjänster som kunde omfattas av undantaget från moms. Ställningstagandena begränsades inte till bemanningsföretags uthyrning av personal utan även ett stort antal andra aktörer på sjukvårdsområdet påverkades. Ställningstagandena väckte många frågor kring den faktiska tillämpningen av HFD:s dom, och för att få ytterligare klarhet i undantagets tillämplighetsområde, har ett flertal bolag ställt frågor till Skatterättsnämnden. I maj 2019 meddelade nämnden ett antal förhandsbesked vilka överklagades till HFD. 


HFD:s avgöranden  

HFD konstaterar inledningsvis att det är säljarens tillhandahållande till den köpande vårdgivaren som ska prövas. Enligt domstolen är det frågan om en momspliktig personaluthyrningstjänst när en underleverantörs personal ingår i köparens organisation och köparen har det övergripande ansvaret för de arbetsuppgifter som ska utföras.

I samtliga fyra avgöranden anser HFD att syftet med avtalen får anses vara att säljaren ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att den köpande vårdgivaren i sin tur ska kunna uppfylla sina skyldigheter. Det är därmed fråga om momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal.

HFD konstaterar också att det inte finns något skäl till att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen då det enligt HFD redan finns tillräcklig vägledning från EU-domstolen på området.     


Deloittes kommentar

HFD:s domskäl är relativt kortfattade och utgår från slutsatsen att uthyrning av sjukvårdspersonal inte kan utgöra en sjukvårdstjänst, såsom den definieras i EU-direktivets undantagsbestämmelse. Domstolen drar paralleller och hänvisar till praxis från EU-domstolen rörande utbildning och social omsorg. Mot bakgrund av att det saknas praxis som direkt avser tillämpningen av undantagen för sjukvårdstjänster, samt då vissa EU-länder anser att undantaget ska tolkas på annat sätt än vad HFD ger uttryck för i sina domar, hade det enligt vår uppfattning varit motiverat att få EU-domstolens syn i frågan.   

Avgörandena innebär att sjukvårdsbranschen och de vårdkedjor som byggts upp enligt tidigare gällande praxis drabbas av ökade kostnader i form av moms. I höstas beslutade regeringen att en utredning skulle tillsättas för att analysera möjligheterna att ändra den svenska momslagen. Det återstår att se när den utredningen tillsätts och vad den kommer fram till för slutsatser. 

Kontakta oss gärna om du önskar hjälp med att förstå gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal.

Kontakta oss

Joachim Agrell
Partner
jagrell@deloitte.se
+46 76 827 11 27

Ida Claesson
Manager
iclaesson@deloitte.se
+46 70 080 27 72

Henrik Karlsson
Director
hkarlsson@deloitte.se
+46 76 827 73 93

Hade du nytta av den här informationen?