Nyheter

Moms på uthyrning av vård- och omsorgspersonal

Tax Alert

Publicerad: 2018-10-25

Skatteverket har den 25 oktober 2018 publicerat två ställningstaganden där de redogör för sin bedömning av momsplikten vid uthyrning av vård- och omsorgspersonal i ljuset av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från den 7 juni 2018.

Bakgrund - HFD:s dom

Den 7 juni 2018 meddelade HFD dom i ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är undantaget momsplikt.

Med hänvisning till EU:s momsdirektiv och EU-domstolens praxis menar HFD att en uthyrningstjänst aldrig kan betraktas som sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdande behandling som uttryckligen är undantaget från moms enligt momsdirektivet. Det gäller oavsett vem som är säljare eller köpare av tjänsten. 
HFD anser vidare att bemanningsföretagets tjänster inte kan ses som tjänster som är nära knutna till sjukvård då bemanningsföretaget inte självt bedriver sjukvård varför uthyrningen inte heller på den grunden kan undantas från moms.

 

Skatteverkets ställningstagande 

Skatteverket har med anledning av HFD:s dom publicerat två nya ställningstaganden vari verket klargör att det är fråga om momspliktig uthyrning av personal när någon tillhandahåller arbetskraft till en vård- eller omsorgsgivare. Enligt Skatteverket saknar det betydelse i vilken företagsform säljaren bedriver sin verksamhet.

Enligt det ställningstagande som riktar sig till vårdsektorn är uthyrning av personal inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård. Det är enligt Skatteverket fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Det gäller även om den uthyrda personalen ska ge vård hos köparen. Enligt Skatteverket är det däremot en vårdtjänst när säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar.

Enligt Skatteverket kan undantaget från moms dock vara tillämpligt när uthyrning av vårdpersonal har nära anknytning till sjukvård eller tandvård. För att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten ska följande tre kriterier vara uppfyllda.

  • Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård. 
  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten. 
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Ställningstagandet riktat till omsorgssektorn är en uppdatering och delvis justering av ett äldre ställningstagande. Skatteverket anser att ställa arbetskraft till någons förfogande inte kan vara en tjänst som är social omsorg i sig även om arbetskraften hos köparen ska utföra tjänster som är social omsorg. Under begränsade förutsättningar kan dock en tjänst undantas om den har nära anknytning till social omsorg.

Deloittes kommentar

Skatteverket anser att uthyrning av vård- och omsorgspersonal avser personaluthyrning som inte omfattas av något undantag från moms.

Skatteverkets ställningstaganden väcker många frågor, varav en av de viktigare är hur gränsdragningen mellan vårdstjänster respektive omsorgstjänster och personaluthyrning ska göras. Skatteverkets ställningstagande innebär att hela vård- och omsorgssektorn står inför helt nya utmaningar där momshanteringen får ett större fokus än tidigare.  
 

Extrainsatt seminarium

Vi håller med anledning av Skatteverkets ställningstagande ett extrainsatt seminarium där vi diskuterar konsekvenserna och utmaningarna för vård- och omsorgssektorn i ljuset av HFD:s dom och Skatteverkets ställningstagande. Seminariet hålls i Stockholm onsdagen 14 november och i Malmö måndagen den 5 november.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Joachim Agrell
jagrell@deloitte.se
+46 76 827 11 27

Henrik Karlsson 
hkarlsson@deloitte.se
+46 76 827 73 93

Hade du nytta av den här informationen?