Artikel

Moms på sjukvård/social omsorg

Tax News/VAT

Publicerad: 2020-10-12

EU-domstolen har i ett nytt förhandsavgörande slagit fast att momsundantaget för social omsorg kan tillämpas i flera led, det vill säga en tjänst som i sig kvalificerar för undantaget behöver inte tillhandahållas direkt till den som i slutändan är mottagare av de aktuella åtgärderna.

Bakgrund

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2018 har undantagen från moms för sjukvård och social omsorg tolkats betydligt snävare än tidigare. Exempelvis anser Skatteverket att undantaget för sjukvård kräver att säljaren driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten. Nuvarande riktlinjer från Skatteverket, samt praxis från HFD och Skatterättsnämnden, innebär därmed att underentreprenörer numera i stor utsträckning anses tillhandahålla momspliktig personaluthyrning istället för undantagen sjukvård/social omsorg. 

EU-domstolens avgörande

I det aktuella målet (C-657/19, Finanzamt D) var det fråga om en tysk sjuksköterska som på uppdrag av en vårdkassa upprättade utlåtanden avseende patienters vårdbehov i syfte att fastställa vilka förmåner patienterna kunde erhålla från vårdkassan. Frågan i målet var dels om sjuksköterskan kunde erkännas som ett organ av social karaktär, dels huruvida undantaget för social omsorg kunde tillämpas när tjänsten inte tillhandahålls direkt till den hjälpbehövande personen. I den senare frågan säger EU-domstolen att undantaget för social omsorg i artikel 132.1 g i mervärdesskattedirektivet inte fastställer några villkor vad gäller mottagaren av den från momsplikt undantagna transaktionen, utan utgår från transaktionens inneboende egenskaper. Varken bestämmelsens lydelse eller dess syfte innehåller, enligt domstolen, något som tyder på att undantaget inte skulle omfatta tjänster som visserligen inte tillhandahålls de berörda personerna personligen, men likväl är nödvändiga för att kunna utföra den sociala omsorgen.

Deloittes kommentar

Under hösten 2019 uttalade EU-domstolen (C-700/17, Peters) att det i förhållande till undantaget för sjukvård inte krävs ett förtroendeförhållande mellan vårdgivaren och patienten för att en sjukvårdande insats ska kunna undantas från moms. Genom det nya avgörandet har EU-domstolen slagit fast att motsvarande bedömning gäller även för undantaget avseende social omsorg.

Varken Skatteverket eller HFD har ansett att Peters-domen har någon betydelse för den svenska tolkningen av vårdundantaget i de fall man gjort tolkningen att det är fråga om momspliktig personaluthyrning snarare än momsfri sjukvård. Den svenska tolkningen synes dock, åtminstone till viss del, vara beroende av till vem en underentreprenör inom vårdsektorn tillhandahåller sin tjänst. Mot bakgrund av EU-domstolens praxis i ovan nämnda domar kan det finnas en möjlighet till en mer generös tolkning av undantagen för att uppnå dess syfte att minska kostnaderna inom vården. Enligt vår uppfattning vore det därför fortfarande intressant att få den svenska tolkningen prövad i EU-domstolen. 


Kontakta oss gärna om du vill diskutera frågan.

Hade du nytta av den här informationen?