Artikel

Moms vid beskattning i efterhand

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att moms ska anses ingå i ersättningen vid beskattning i efterhand. Mot bakgrund av detta öppnas möjligheter att begära omprövning i fall där momsplikt i efterhand har ansetts föreligga.

Mål från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål  om köp av fakturor med regress, så kallat oäkta factoring, ansett att de aktuella bolagen tillhandahåller momspliktiga tjänster. Bolagen har hanterat tjänsterna som undantagna från moms varför moms inte debiterats till kunderna. Då detta enligt HFD var felaktigt måste bolagen följaktligen betala moms i efterhand och därmed uppkom frågan på vilket belopp momsen ska beräknas.

HFD anser att vid en sådan rättelse i efterhand ska hänsyn tas till principen om att moms inte ska belasta den skattskyldige själv samt bestämmelsen om att moms inte ska ingå i beskattningsunderlaget. HFD fastställer således att det belopp som används för att betala momsen inte får beläggas med moms, vilket innebär att ”moms att betala” därför inte ska räknas in i beskattningsunderlaget. Då momssatsen för de aktuella tjänsterna är 25 procent ska beskattningsunderlaget därmed bestämmas till den ersättning som bolaget fått minskat med 20 procent. Beskattningsunderlaget för moms anses således utgöra 80 procent av ersättningen.

HFD:s uttalande kring beskattningsunderlagets storlek är mycket intressant och glädjande mot bakgrund av att såväl Skatteverket som förvaltningsrätterna och kammarrätterna i flera fall tidigare har ansett att hela ersättningen utgör beskattningsunderlag vid beskattning i efterhand.

Deloittes kommentar

HFD:s uttalande kring beskattningsunderlagets storlek är mycket intressant och glädjande mot bakgrund av att såväl Skatteverket som förvaltningsrätterna och kammarrätterna i flera fall tidigare har ansett att hela ersättningen utgör beskattningsunderlag vid beskattning i efterhand. HFD:s uppfattning innebär därför en möjlighet för bolag som påförts moms i efterhand, och där beskattningsunderlaget utgjorts av hela den mottagna ersättningen att, begära omprövning. Detta gäller även om det finns en lagakraftvunnen dom från en underrätt. Möjligheten till omprövning är öppen så länge inte den sexåriga omprövningstiden löpt ut.

Hade du nytta av den här informationen?