Nyheter

Moms vid leasing

Tax Alert

Publicerad: 2019-01-17

Skatteverket har den 15 januari 2019 publicerat ett ställningstagande där de redogör för sin bedömning av uttrycken omsättning av vara och leverans samt hur den påverkar momshanteringen vid finansiell leasing.

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket redogör i ställningstagandet för sin bedömning av uttrycken ”omsättning av vara” och ”leverans”. Enligt Skatteverket ska uttrycken tolkas på ett EU-konformt sätt vilket enligt Skatteverket innebär att momslagens begrepp ”omsättning av vara” samt ”leverans” motsvarar EU direktivets ”leverans av varor mot ersättning” respektive ”leverans av varor”.

Vidare uppger Skatteverket att finansiell leasing momsmässigt ska bedömas som en omsättning av vara om:

  • Det av leasingavtalet framgår att äganderätten till varan övergår till leastagaren vid utgången av avtalstiden antingen genom att denne övertar varan eller anvisar annan köpare.
  • Det finns en köpoption och att det redan vid undertecknandet av leasingavtalet klarlagts att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt i förhållande till varans beräknade marknadsvärde vid samma tidpunkt att det framstår som uppenbart för leastagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.

Enligt Skatteverket inträder skyldigheten att betala moms vid omsättning av en vara redan vid leveranstillfället. I den mån betalning sker före leverans inträder skattskyldigheten på denna del vid förskottet. Skatteverket redogör även för sin bedömning av huruvida säkerhetsöverlåtelser och avbetalningsköp ska anses utgöra omsättning av vara.

Deloittes kommentar

Skatteverket anser att det vid finansiell leasing kan vara frågan om en omsättning av en vara om leastagaren vid utgången av avtalstiden antingen måste köpa varan, anvisa annan köpare eller om det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan. Om den finansiella leasingen anses vara en omsättning av en vara, istället för ett tillhandahållande av en hyrestjänst, så påverkas tidpunkten för när momsen ska betalas. Momsen ska i så fall betalas redan då varan levereras.

Skatteverket har i ställningstagandet endast gett exempel som avser traktorer och har därigenom undvikit frågorna om finansiell leasing av personbilar. Vid hyra av personbilar finns idag möjligheten till 50 procents avdragsrätt av leasingavgiften. Om finansiell leasing av personbilar istället ska bedömas som omsättning av en vara bör frågan om avdragsförbuden för inköp av personbilar aktualiseras. Skatteverket har dock inte berört frågan om avdragsrätten. Skatteverkets ställningstagande väcker således många frågor om momshanteringen vid finansiell leasing, både för säljaren som ska betala in momsen redan vid leveransen och köparen som kan gå miste om avdragsrätten.

Kontakt oss gärna för mer information

Tomas Sydner
tsydner@deloitte.se
+46 70 080 21 13

Ida Claesson
iclaesson@deloitte.se
+46 70 080 27 72

Hade du nytta av den här informationen?