Artikel

Moms vid överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande

Detta innebär att en överlåtelse av ett vindkraftverk innan det tagits i bruk nu anses utgöra en momspliktig omsättning av verksamhetstillbehör.

Publicerad 2014-11-12

Med anledning av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden meddelat den 23 jan 2014 har Skatteverket omarbetat sitt tidigare ställningstagande om överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk. Det nya ställningstagandet innebär att en överlåtelse av ett vindkraftverk innan det tagits i bruk nu anses utgöra en momspliktig omsättning av verksamhetstillbehör.

Skatteverket har den 11 juli 2014 kommit med ett ställningstagande som behandlar Skatteverkets inställning vid några vanligt förekommande omsättningar som avser sådana vindkraftverk och vindkraftparker som klassificeras som medelstora eller stora anläggningar och för vilka det krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken eller regeringens tillstånd.

I ställningstagandet tar Skatteverket upp hur det betraktar tre olika typer av överlåtelser. Dessa är

  • överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk,
  • överlåtelse av vindkraftverk som inte tagits i drift, samt
  • överlåtelse av vindkraftverk som tagits i drift

Angående överlåtelser av projekteringsunderlag så anser Skatteverket att tillhandahållandet av markupplåtelseavtal är en omsättning som är undantagen från momsplikt. Överlåtelsen av bygglov och miljötillstånd är enligt Skatteverkets uppfattning ett underordnat led i detta och är därmed också undantaget från momsplikt. Omsättningen av övriga delar av projektet, t.ex. utredningsmaterial och nätanslutningsavtal, är däremot momspliktig.

För överlåtelser av vindkraftverk innan de tagits i drift så menar Skatteverket att omsättningen av själva vindkraftverket momsmässigt är att anse som en överlåtelse av ett verksamhetstillbehör. Omsättningen är därför momspliktig. Detta är en förändring jämfört med tidigare ställningstagande från Skatteverket, enligt vilket enbart delar av vindkraftverket ansågs utgöra ett momspliktigt verksamhetstillbehör, medan andra delar av vindkraftverket ansågs undantaget från moms. Om det i överlåtelsen även ingår ett markupplåtelseavtal är denna del dock undantagen från momsplikt enligt ovan. Beskattningsunderlaget ska i så fall delas upp efter skälig grund.

Slutligen anser Skatteverket att när det gäller överlåtelser av vindkraftverk som har tagits i drift så utgör de en från momsplikt undantagen verksamhetsöverlåtelse förutsatt att köparens syfte är att fortsätta driva verksamheten. Detta gäller även om det endast är ett av vindkraftverken i vindkraftsparken som överlåts, förutsatt att allt som krävs för att driva verksamheten vidare överlåts.

Deloittes kommentar

Det nya ställningstagandet innebär en förändring mot Skatteverkets tidigare synsätt när det gäller vindkraftverk som har överlåtits innan de tagits i drift. Tidigare ansåg Skatteverket att när ett vindkraftverk överläts innan det tagits i drift för elproduktion så utgjorde det en delvis från momsplikt undantagen omsättning av fastighet. Konsekvensen av Skatteverkets nya inställning är att överlåtaren har större möjligheter att erhålla avdrag för ingående moms på kostnader för uppförande av vindkraftverket även om överlåtelsen äger rum innan vindkraftverket tagits i drift.

Hade du nytta av den här informationen?