Artikel

Moms vid personaluthyrning till omsorgsverksamhet

Deloitte Tax Alert / FSI VAT

10 december 2015

Bakgrund
EU-domstolen har tidigare i år konstaterat att bemanningsföretags uthyrning av omsorgspersonal till inrättningar som är erkända organ av social karaktär, det vill säga inrättningar som bedriver social omsorg, inte är sådan social omsorg som omfattas av undantag från moms.[1]

Skatteverkets ställningstagande
I enlighet med EU-domstolens dom anser Skatteverket att uthyrning av personal till en erkänd aktör av social karaktär som huvudregel ska omfattas av momsplikt. Uthyrning av personal till en erkänd aktör av social karaktär ska nämligen bedömas självständigt i förhållande till uppdragsgivarens verksamhet, det vill säga oberoende av vilka arbetsuppgifter personalen utför hos uppdragsgivaren. Ett bemanningsföretag tillhandahåller därmed inte omsorgstjänster.

Uthyrning av omsorgspersonal kan enligt Skatteverket under vissa förutsättningar omfattas av undantaget från moms. Det ska då vara fråga om tjänster som har nära anknytning till social omsorg. Vidare krävs att både säljare och köpare är erkända aktörer av social karaktär, att tjänsten är absolut nödvändig för den undantagna omsorgstjänsten och att det grundläggande syftet med tjänsten inte är att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

[1] mål C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit,


Här finner ni Skatteverkets ställningstagande: Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande innebär ett förändrat rättsläge då Skatteverket tidigare, med hänvisning till våra svenska lagförarbeten, uttryckt att momslagens undantag för social omsorg är tillämpligt oberoende av i vilket led tjänsten tillhandahålls, så länge tjänsten avser omsorg. Det kan noteras att Skatteverket inte kommenterar huruvida EU-domstolens dom får några konsekvenser för tolkningen av momslagens undantag inom andra sektorer.

Hade du nytta av den här informationen?