Nyheter

Moms vid uthyrning av legitimerade läkare

Tax News / VAT

Publicerat: 2018-06-08

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 7 juni 2018 meddelat dom i ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är undantaget momsplikt.

Bakgrund

Ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal har tecknat avtal med en uppdragsgivare om uthyrning av läkare och medicinskt ledningsansvarig läkare.

Läkaren ska i sitt arbete ställa diagnos av patienter. Enligt avtalet ska läkaren vara specialist inom allmän- eller akutsjukvård och ha genomgått uppdragsgivarens utbildning för verksamheten, katastrofmedicinsk utbildning med mera. Uppdragsgivaren ansvarar dock för ledning och detaljplanering av tjänsten samt fördelning av arbetsuppgifterna.

Den medicinskt ledningsansvariga läkaren, även denne specialist inom allmän- eller akutsjukvård, ska bland annat följa upp, utvärdera och förbättra den medicinska kvaliteten i verksamheten.

Bemanningsföretaget ställde frågan om dess uthyrning av vårdpersonal omfattas av undantaget från momsplikt för sjukvård. Skatterättsnämnden har i förhandsbesked daterat den 8 december 2017 ansett att bemanningsföretagets tjänster inte omfattas av något undantag från moms.

HFD:s dom

Med hänvisning till EU:s momsdirektiv och EU-domstolens praxis menar HFD att en uthyrningstjänst aldrig kan betraktas som sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdande behandling som uttryckligen är undantaget från moms enligt momsdirektivet. Det gäller oavsett vem som är säljare eller köpare av tjänsten.

Därefter prövar HFD om bemanningsföretagets tjänster kan ses som sådana tjänster som är nära knutna till sjukvård och på den grunden undantagna moms. Med hänvisning till att bemanningsföretaget inte självt bedriver sjukvård anser HFD att uthyrningen inte heller kan undantas från moms på den grunden.

Med ovanstående motivering fastställer HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Deloittes kommentar

HFD anser att bemanningsföretags uthyrning av sjukvårdspersonal avser personaluthyrning som inte omfattas av något undantag från moms. HFD:s dom kommer att få omfattande konsekvenser för branschen då privata vårdgivare normalt saknar rätt till avdrag för den moms som bemanningsföretagen måste debitera för sina tjänster. Det kan samtidigt noteras att kommuner och landsting som förvärvar motsvarande tjänster från bemanningsföretag normalt har rätt till momskompensation inom det så kallade kommunkontosystemet.

HFD:s dom väcker många frågor, varav en av de viktigare är hur gränsdragningen mellan sjukvårdstjänster och personaluthyrning ska göras. Kontakta oss gärna för mer information.

Hade du nytta av den här informationen?