Artikel

Momsgruppsreglerna – en uppdatering

Det har under de senaste åren stormat kring momsgruppsreglernas vara eller icke vara. Osäkerheten är dessvärre fortsatt stor. Vi ger er en kort uppdatering om läget idag samt om och när besked i frågan kan förväntas.

Publicerat 2015-04-09

Förra året rapporterade vi flera gånger om förslaget att avskaffa momsgrupperna från och med den 1 januari 2015. Förslaget ingick i den promemoria som presenterades i samband med 2014 års ekonomiska vårproposition och som remitterades innan höstens val. Efter valet bestämde sig den nya regeringen för att inte gå vidare med förslaget i budgetpropositionen för 2015 och därmed verkade det som om momsgrupperna skulle bli kvar, åtminstone till dess att frågan eventuellt adresserades på nytt.

Den 3 december beslutade dock riksdagen att godkänna allianspartiernas förslag till budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken under 2015. Beslutet innebar att riksdagen röstade emot den nu sittande regeringens budgetproposition och i stället godkände allianspartiernas reservationer i finansutskottets tidigare budgetbetänkande. Det innebär att kammaren har godtagit en budget som bland annat baseras på ökade intäkter till följd av att momsgrupperna slopas.

Regeringskansliet har aviserat att en proposition om slopandet av momsgruppsreglerna ska avlämnas till riksdagen senast den 27 april. Vårändringsbudgeten ska lämnas dessförinnan den 15 april. Vad detta rent faktisk innebär är svårt att säga. Finansministern har vid flera tillfällen i media uttryckt att hon tycker förslaget i alliansbudgeten om att slopa momsgrupperna är dåligt. Frågan är om detta kan indikera att momsgrupperna trots aviserad proposition blir kvar alt. att ett slopande av momsgrupperna beslutas till samma dag som reglerna återinförs. Det senare alternativet känns dock tveksamt då det högst troligt skulle krävas ett samråd med EU:s rådgivande kommitté för mervärdesskatt innan de får återinföras. Noteras bör att det faktum att propositionen aviserats under våren inte med säkerhet innebär att den kommer att läggas fram.  

Den osäkerhet som idag råder är naturligtvis beklaglig men branschen bör fortsatt ha en beredskap för ett slopande av momsgruppsreglerna från den 1 januari 2016. Om momsgruppsreglerna slopas kommer det naturligtvis att innebära att de flesta bank-, finans- och försäkringskoncerner påverkas kraftigt. Vi återkommer så snart definitivt besked kommer i frågan om momsgruppernas framtid.  

Hade du nytta av den här informationen?