Insikter

Momsgruppsreglerna slopas från den 1 januari 2015

Uppdatering avseende regeringens förslag om att nuvarande momsgruppsregler ska slopas.

Den 9 april publicerade regeringen vårpropositionen och en skattepromemoria om vissa skattefrågor inför 2015. Ett av förslagen avser momsområdet och träffar företrädesvis bank-, finans- och försäkringssektorn som bildat momsgrupper, men även vissa företag inom bland annat vård, skola och omsorg som ingått inkomstskatterättslig kommission och på så sätt bildat en momsgrupp. Regeringens förslag är att momsgruppsreglerna slopas från den 1 januari 2015.
 
Förslaget fick massiv kritik från de flesta remissinstanserna, men oaktat detta framgår det av lagrådsremissen från den 28 maj att regeringen inte föreslår någon ändring av det ursprungliga förslaget. Detta gäller även dagen för ikraftträdandet som föreslås vara detsamma. Noteras bör dock att lagrådet i sitt protokoll, från sammanträdet den 11 juni, ifrågasatt tidpunkten för ikraftträdandet. Då riksdagsbeslutet kommer att tas sent under året ifrågasätter lagrådet ”om den föreslagna tidpunkten ger berörda företag tillräckligt med tid för anpassning”.
 
Mot bakgrund av det kommande riksdagsvalet är det svårt att avgöra om förslaget kommer att bli verklighet eller inte. Om förslaget om slopade momsgruppsregler antas är det vår starka förhoppning att lagrådets kritik över tidpunkten för ikraftträdandet hörsammas och senareläggs, i vart fall till den 1 januari 2016.
 
Blir förslaget verklighet kommer de flesta bank-, finans- och försäkringskoncerner påverkas kraftigt. Detsamma gäller företag i inkomstskatterättslig kommission som valt att bilda momsgrupper. Hur omfattande effekten blir för respektive bolag beror naturligtvis på flera omständigheter men bör omgående noga analyseras i varje enskilt fall.

Publicerat: 2014-07-18

Hade du nytta av den här informationen?