Artikel

Momshantering inom Vård & Omsorg

Momsnytt - oktober 2014

Med anledning av den senaste tidens rättsutveckling gör Skatteverket en översyn av tidigare ställningstaganden gällande undantaget för sjuk- och tandvård. Den 30 september 2014 publicerades tre nya ställningstaganden med innebörden att vissa tjänster som förut betraktades som undantagna från momsplikt nu betraktas som momspliktiga.

Publicerat 2014-10-16

Estetiska operationer och behandlingar

Med anledning av Högsta förvaltningsrättens dom, HFD 2013 ref 67, anser Skatteverket att rättsläget har ändrats för bedömningen av vilka sjuk- och tandvårdstjänster som är undantagna från momsplikt. I två ställningstaganden (131 532863-14/111 samt 131 532883-14/111) redogör verket för sin uppfattning om vad som utgör momspliktiga estetiska operationer och behandlingar.

Skatteverket anser att estetiska operationer eller behandlingar som till någon del är medicinskt motiverade är undantagna från momsplikt. Bedömningen om en åtgärd är medicinskt motiverad ska enligt Skatteverket göras av legitimerad personal inom ramen för deras legitimation.

Estetiska operationer och behandlingar som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade utgör momspliktiga tjänster.

Det faktum att det kan behöva göras medicinska överväganden inför ett ingrepp med kosmetiskt syfte är enligt Skatteverket inte i sig tillräckligt för att tjänsten ska anses undantagen från momsplikt. En omständighet som talar för att tjänsten är momsfri är att åtgärden finansieras av det allmänna.

Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster

Skatteverkets ställningstagande 131 532876-14/111 ersätter två tidigare ställningstaganden avseende sjukvårdstjänster och medför en ändring i sak på så sätt att vissa tjänster i samband med dödsfall är momspliktiga.

Skatteverket anser att kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar inom hälso- och sjukvården är momspliktiga tjänster när åtgärden genomförs enbart för att ta fram underlag för beslut av tredje man.

Vid utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården är det enligt Skatteverket det huvudsakliga syftet med intyget och utlåtandet som är avgörande vid bedömningen av om detta undantas från momsplikt. Utfärdande av hälsointyg och sakkunnigutlåtanden som tas fram i syfte att en person ska utöva en särskild yrkesverksamhet eller bedriva viss verksamhet utgör i enlighet med detta momspliktiga tjänster. 

Skatteverket redogör i ställningstagandet för vissa momspliktiga tjänster i samband med dödsfall. Rättsmedicinska undersökningar och balsamering av en kropp efter en avliden utgör enligt Skatteverket momspliktiga tjänster. I dessa fall är syftet med åtgärden inte att för den enskilde tillhandahålla vård, bota sjukdomar eller komma tillrätta med hälsoproblem. Undersökningar för att konstatera att ett dödsfall har inträffat får dock enligt Skatteverket anses ha ett sådant samband med den sjukvård som har givits den enskilde att de omfattas av undantaget från momsplikt. 

Hade du nytta av den här informationen?