Nyheter

Momskonsekvenser för den som har solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet

Momsnytt 

Skatteverket publicerade den 1 juli 2016 ett ställningstagande där verket ger sin syn på momskonsekvenserna för den som har solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet.

Publicerad: 2016-09-14

Den som har en solcellsanläggning för produktion av el på sin jordbruksfastighet och har avtal om att all el eller överskottsel ska levereras ut på elnätet mot ersättning, anses enligt Skatteverket bedriva självständig ekonomisk verksamhet och har därmed skyldighet att registrera sig för och betala moms. Omsättningens storlek och mängden producerad el har i dagsläget ingen betydelse. 

I vilken omfattning avdragsrätt för ingående moms på kostnader som hänför sig till solcellsanläggningen föreligger beror på vad elen levereras till. Som utgångspunkt har man rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader som hänför sig till den momspliktiga verksamheten. Avdragsrätten begränsas emellertid om inköpet avser stadigvarande bostad. 

Enligt Skatteverket ska avdragsrätten bedömas enligt följande:

  • Om all producerad el levereras in på elnätet mot ersättning föreligger full avdragsrätt för ingående moms eftersom solcellsanläggningen i sin helhet används i momspliktig verksamhet.
  • Om den producerade elen levereras mot ersättning, till en mangårdsbyggnad (dvs. stadigvarande bostad), till en ekonomibyggnad där momspliktig verksamhet bedrivs och överskottselen säljs till elhandelsbolag föreligger avdragsrätt till viss del, eftersom elen inte endast levereras till en byggnad som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.
  • Om den producerade elen endast ska levereras till mangårdsbyggnaden (som avser stadigvarande bostad) föreligger ingen avdragsrätt överhuvudtaget. Enligt Skatteverket får syftet med installationen av anläggningen i dessa fall anses vara att anläggningen ska leverera el till byggnaden, vilket får till följd avdragsförbudet för stadigvarande bostad är tillämpligt. Det gäller även om producenten säljer eventuell överskottsel och därmed är skyldig att ta ut moms på den försäljningen.

De ovanstående bedömningarna påverkas inte av var på jordbruksfastigheten solcellsanläggningen är installerad.

Deloittes kommentar

Ställningstagandet följer ett av Skatteverkets tidigare ställningstaganden där verket fastslagit att den som har en solcellsanläggning på sin villa eller sitt fritidshus (som är privatbostad) och levererar ut el på elnätet mot ersättning är skyldig att redovisa och betala moms samtidigt som avdragsrätten kan begränsas i de fall anläggningen är hänförlig till stadigvarande bostad (se Skatteverkets ställningstagande den 1 december 2015, dnr 131 603903-15/111). 

Av Skatteverkets ställningstagande framgår att det avgörande vid bedömningen av avdragsrättens omfattning är vad solcellsanläggningen ska leverera el till och inte var på jordbruksfastigheten solcellsanläggningen är installerad. 

Det kan noteras att regeringen föreslagit att en generell omsättningsgräns på 30 000 kr införs från den 1 januari 2017 för att befria småföretagare och andra beskattningsbara personer med en mycket begränsad omsättning från den administrativa bördan att behöva registrera sig och redovisa moms på sin försäljning och sina inköp. Om lagförslaget vinner riksdagens gillande skulle en mikroproducent av el vars omsättning understiger 30 000 kr i många fall kunna välja att inte momsregistrera sig.

Hade du nytta av den här informationen?