Nyheter

Momsplikt vid tillhandahållande av serverhall

Momsnytt 

I ett förhandsbesked daterat den 17 maj 2016 har Skatterättsnämnden ansett att förvaring av servrar i en för ändamålet särskilt anpassat serverhall, så kallad ”co-location”, utgör ett skattepliktigt tillhandahållande.

Publicerad: 2016-09-14

Skatterättsnämnden går därmed emot tidigare praxis på området ifrån Högsta förvaltningsdomstolen, där en liknande typ av tjänst har ansetts utgöra momsfri uthyrning av fast egendom. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Sökandebolaget tillhandahåller ”co-location” vilket innebär att kundernas servrar förvaras i en anpassad serverhall. Tjänsten medför en garanti att utrustningen försörjs med el och kyla samt att det finns en avbrottsfri tillgång till ett kommunikationsnät. Serverhallen är belägen i en hyrd lokal och sökandebolaget har försett lokalen med teknisk utrustning i form av ”serverracks” i vilka kundernas servrar ansluts, fiberoptik, kylledningar, kylaggregat, elledningar, elaggregat och reservkraftaggregat. Utrustningen omges av särskilda golv- tak- och väggpaneler med kanaler för kylledningar, elledningar och fiberoptiska kommunikationsledningar. Lokalen är även utrustad med kameraövervakning, inpasseringskontroller, bevakning samt brand-, inbrotts-, fukt- och driftslarm.

Sökandebolaget hävdade att tillhandahållandet avsåg en skattepliktig tjänst enligt huvudregeln. Till stöd för uppfattningen anförde sökandebolaget att kunderna efterfrågade säker lagring av data, inte tillgång till det faktiska utrymmet. Skatteverket å sin sida menade att tillhandahållandet i sin helhet avsåg momsfri uthyrning av fast egendom. 

Skatterättsnämnden konstaterade inledningsvis att sökandebolagets tjänster i många delar utgjorde samma typ av tjänst som HFD tidigare ansett utgöra momsfri uthyrning (RÅ 2008 not. 48). Enligt Skatterättsnämnden innefattade emellertid sökandebolagets tjänst flera element avseende driftsäkerhet. Sammantaget avsåg ca 80 procent av den totala ersättningen betalning för driftsäkerhetstjänster medan 20 procent avsåg själva nyttjandet av lokalen. Mot bakgrund därav menade nämnden att sökandebolagets tillhandahållande inte innebar en rätt för kunden att under avtalad tidsperiod, och mot ersättning, ta en del av en fastighet i besittning. Inte heller övriga delar i tillhandahållandet, dvs. el, kyla, kommunikationsnät och övervakning kunde enligt nämnden betraktas som naturliga led i en uthyrning. Istället ansågs tillhandhållandet kännetecknas av att kunden fick tillgång till en säker serverdrift. Hela tillhandahållandet var därför momspliktigt. 

Deloittes kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked har överklagats till HFD. Frågan är om även HFD kommer att frångå sin tidigare bedömning av dessa tjänster. Med tanke på att branschen mer och mer har utvecklats till att avse serverdrift och upprätthållande av driftsäkerhet, istället för tillgång till ett specifikt utrymme i en lokal, menar vi att det finns fog för Skatterättsnämndens bedömning. Sista ordet är dock inte sagt och det återstår att se hur HFD bedömer frågan. 

I takt med den ökande mängden data samt den förhöjda fokusen på säker lagring har antalet svenska aktörer som tillhandahåller serverhallar, och antalet utländska aktörer som placerar sina servrar i Sverige, vuxit. Flera skatterättsliga frågeställningar har aktualiserats. Förutom frågan hur leverantören ska bedöma ”co-location” utifrån ett momsperspektiv behöver till exempel de utländska kunderna även utreda huruvida placering av servrar i Sverige kan innebära en skyldighet att rapportera bolagsskatt i Sverige, dvs. om servarna utgör ett fast driftställe, eller om förekomsten av servrar påverkar skyldigheterna att redovisa moms i Sverige. Deloitte har erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Tveka inte att kontakta oss för det fall ni behöver assistans.

Hade du nytta av den här informationen?