Hot topics in swedish tax

Artikel

Regeringen utvidgar tillämpningsområdet för FATCA och CRS och inför en ny särskild avgift för brister i rapporteringsskyldigheten

Den 5 december 2018 antog Riksdagen regeringens förslag om ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (prop. 2018/19:9). Den största förändringen är introduktionen av en dokumentationsavgift som kan aktualiseras vid brister i rapporteringen till Skatteverket. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019 och berör dig som bedriver finansiell verksamhet i Sverige. Vi har sammanfattat några viktiga förändringar nedan.

Publicerad: 2018-12-07

Utforska innehåll

Sanktionsavgift om 7 500 kronor per konto

Den nya dokumentationsavgiften ska tas ut av Skatteverket i situationer då ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte samlar in, dokumenterar eller bevarar underlag för kontrolluppgifter avseende rapporteringspliktiga finansiella konton eller underlag för bedömning av om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte. Avgiften kommer att uppgå till 7 500 kronor för varje finansiellt konto där dokumentationsskyldigheten inte har uppfyllts.

Bestämmelsen om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift i de fall det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp är tillämplig även på den nya dokumentationsavgiften. Bedömningen av om ett beslut ska fattas om hel eller delvis befrielse från dokumentationsavgiften kommer även att kopplas till eventuella brister i hanteringen av åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Skatteverket ska meddela beslut om dokumentationsavgift senast sex år efter det kalenderår då den kontrolluppgift som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt. Ett beslut om dokumentationsavgift kommer att kunna överklagas inom två månader från tidpunkten för beslutet.

Flera undantag begränsas

Flera befintliga undantag från rapporteringsskyldigheten kommer att begränsas från och med den 1 januari. Några exempel på dessa är att:

  • Undantaget från rapporteringsskyldighet för pensionsstiftelser begränsas till fall då arbetsgivaren som står för tryggande av pensionen är obegränsat skattskyldig i Sverige och varken är en investeringsenhet eller en passiv icke finansiell enhet.
  • Undantaget från rapporteringsskyldighet för vinstandelsstiftelser tas bort.
  • Undantaget från rapporteringsplikt för pensionssparkonton tas bort.
  • Undantaget från rapporteringsplikt för pensionsförsäkringar begränsas till försäkringar där premier betalas av en arbetsgivare till förmån för en anställd som utför tjänster i Sverige.
  • Undantaget för konton som innehas av dödsbon ska begränsas till att gälla till och med det fjärde kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade.
  • Undantaget för klientmedelskonton tas bort.

Förtydliganden i fråga om definitionen av investeringsenhet och identifiering av rapporteringspliktiga konton

I stora drag rör de föreslagna lagändringarna bland annat förtydligande kring granskningar av nya och befintliga konton, en ny definition av begreppet ”andel i eget kapital” i handelsbolag, truster, utländska partnerships samt beräkning av värdet av ett försäkringskonto. Tidigare har finansiella institut kunnat fullgöra sin dokumentationsskyldighet i samband med öppnandet av ett konto. Enligt den nya ordalydelsen ska det göras redan innan kontot öppnas.

Definitionen av investeringsenhet ska enligt den nya laglydelsen tolkas i enlighet med definitionen av begreppet finansiellt institut i FATF rekommendationer. Begreppet finansiellt institut enligt FATF rekommendationer är mycket vidare än den tidigare definitionen av investeringsenhet och innefattar bland annat utlåningsverksamhet som konsumentkrediter och bolån, finansiell leasing med undantag för konsumentprodukter, individuell och kollektiv portföljförvaltning, samt livförsäkringsverksamhet. Definitionen av finansiellt konto har inte förändrats och innefattar fortfarande bland annat bankkonton, värdepappersdepåer, försäkringsavtal med kontantvärde, livränteavtal och andelar i investeringsenheter.

Skatteverkets vägledning om Citizenship by investment/Residence by investment

OECD har nyligen publicerat en lista över länder med system som kan ses som hög risk när det gäller kringgående av rapportering enligt CRS. Med en koppling till denna lista har Skatteverket uppdaterat sin rättsliga vägledning för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt CRS, där Skatteverket uppmanar rapporteringspliktiga finansiella institut att vara särskilt uppmärksamma på att de får vetskap om deras kunder har hemvist i något av dessa länder. Följande länder finns idag på OECD:s lista:

Antigua och Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Cypern, Dominika, Grenada, Malaysia, Malta, Qatar, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Seychellerna, Turks- och Caicosöarna, Förenade Arabemiraten och Vanuatu.

Kommentarer

Den största effekten av de nya reglerna är enligt vår uppfattning att en sanktionsavgift för första gången införs på FATCA och CRS området i Sverige och att denna utgår för varje enskilt konto med felaktig dokumentationshantering. Bara att det faktiskt införs en sanktionsavgift för eventuella brister kommer att innebära ett mycket större fokus på FATCA och CRS frågor i framtiden. Sanktionsmodellen skiljer sig väsentligt från andra OECD-länder, till exempel i Storbritannien påförs en avgift per bristfällig eller utebliven rapport och det finns ett max tak för avgifterna. Den svenska avgiften kommer att beräknas per konto med möjlighet till jämkning i det fall avgiften kan anses vara oskäligt hög. För de finansiella institut, främst banker, som tillhandahåller klientmedelskonton till kunder som är advokater innebär förslaget en omfattande utökning av ansvar och administrativ börda för att inhämta och få in relevanta uppgifter om dessa konton från advokaterna. Förslaget har kritiserats av bland annat Advokatsamfundet eftersom regeringen inte redogjort för hur det kommer att inverka på advokatsekretessen.

Vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser har tidigare undantagits från rapporteringsplikten eftersom regeringen vid införandet av de aktuella regleringarna ansåg att risken för att de används för skatteundandragande var låg, men nu har undantagen tagits bort utan en egentlig motivering. Om bedömningen fortfarande är att risken för skatteundandragande är låg borde det finnas rum för att motivera en framtida lagändring på detta område, eftersom det nuvarande förslaget kommer att få omfattande administrativa konsekvenser för dessa stiftelser. Trots detta saknas det förklaringar i propositionen om varför det just nu uppstått skäl för en ändrad uppfattning från den tidigare bedömningen om låg risk för skatteundandragande.

Det är vidare oklart om de finansiella instituten förväntas att agera om de får vetskap att deras kunder har hemvist i någon av Citizenship by investment länderna, eller hur den nya utvidgade definitionen av investeringsenhet ska tillämpas.

Vi rekommenderar alla företag som bedriver finansiell verksamhet av något slag att säkerställa att den befintliga hanteringen och bedömningarna kring FATCA/CRS även kommer att uppfylla framtidens behov, med den utvidgade tillämpning som kommer nästa år. Efter en eventuell genomgång/utvärdering kan det bli nödvändigt att kvantifiera riskerna och vid behov även säkerställa att såväl befintliga processer som system kopplade till detta regelverk anpassas. Nedan har vi sammanställt en förteckning över några viktiga datum som du som berörs av lagändringarna kan ha nytta av. Notera att listan inte är uttömmande och att datumen kan komma att förändras.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor om dessa förändringar. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Viktiga datum 2019 och 2020

1 januari 2019

Lagändringar träder i kraft

1 mars 2019

Responsible Officer certification IRS för 2017 Qualified Intermediary Periodic Review

15 maj 2019

Kontrolluppgifter avseende beskattningsåret 2018 ska lämnats till Skatteverket

30 april 2019

Ett finansiellt institut, som blir rapporteringsskyldigt för CRS enligt den nya laglydelsen, ska senast den 30 april 2019 göra en anmälan till Skatteverket

31 december 2019

Vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är rapporteringsskyldiga finansiella institut ska ha genomfört granskningen av befintliga konton

30 april 2020

Granskningen av pensionsförsäkringar som inte är undantagna från rapporteringsplikt och pensionssparkonton ska ha genomförts

15 maj 2020

Kontrolluppgifter avseende beskattningsåret 2019 ska lämnats till Skatteverket

 

 
Hade du nytta av den här informationen?