Nyheter

Ny syn på samfällighetsföreningars skattskyldighet för moms

Vat Alert

Published: 2022-02-24

Skatteverket har den 15 februari 2022 låtit publicera ett ställningstagande om samfällighetsföreningars skattskyldighet för moms. Ställningstagandet ger uttryck för ett nytt synsätt och innebär att en samfällighetsförening kan bli skyldig att ta ut moms även på ersättningar för varor och tjänster som föreningen tillhandahåller sina egna medlemmar.

Bakgrund

Samfälligheter är en särskild typ av fastighetsbildning. En samfällighet består av mark, anläggningar eller andra tillgångar som tillhör flera fastigheter gemensamt. Det kan till exempel handla om att flera fastigheter har en gemensam parkeringsanläggning eller väg. En samfällighet kan förvaltas antingen av fastighetsägarna tillsammans (ägarförvaltning) eller av en förening som har bildats för att förvalta samfälligheten (samfällighetsförening). I det senare fallet ansvarar föreningen för drift och underhåll av anläggningen. Medlemmarna i föreningen betalar sin andel av kostnaderna för gemensamhetsanläggningen.

Enligt tidigare svensk rättspraxis har en samfällighetsförenings genomförande av den uppgift för vilken den tillkommit inte ansetts innebära att föreningen därigenom omsätter vara eller tjänst i en ekonomisk verksamhet, under förutsättning att tillhandahållandena avser delägarfastigheternas egna behov. Om däremot samfällighetsföreningen tillhandahåller skattepliktiga varor eller tjänster till utomstående mot ersättning har omsättningar ansetts föreligga vilka medfört skattskyldighet för föreningen.

Något enklare uttryckt innebär detta att som svensk praxis sett ut har en samfällighetsförening som t.ex. producerar och säljer värme till de egna medlemmarna, exempelvis olika bostadsrättsföreningar som äger de i samfälligheten ingående fastigheterna, inte ansetts bedriva en verksamhet som medför skattskyldighet för moms. Samfällighetsföreningen har därmed inte varit skyldig att redovisa moms på försäljningen, men har i gengäld inte heller kunnat göra avdrag för ingående moms på kostnader i verksamheten. Har tillhandahållandet däremot skett till utomstående, t.ex. om samfällighetsföreningen hyrt ut parkeringsplatser i en parkeringsanläggning direkt till medlemmarna i bostadsrättsföreningen, har samfällighetsföreningen blivit skattskyldig till moms. En sådan samfällighetsförening har därmed också kunnat göra avdrag för ingående moms på kostnader för t.ex. uppförande och drift av parkeringsanläggningen.

Ursprunget till det svenska synsättet står att finna i avgöranden från tiden före Sveriges medlemskap i EU, och överensstämmelsen med EU:s regelverk har också ifrågasatts redan i en utredning från 2002. Efter att EU-domstolen i december 2020 meddelade dom i C-449/19, WEG Tevestrasse, har frågan fått förnyad aktualitet och Skatteverket meddelade också att man skulle analysera domen, framförallt med hänsyn till tidigare praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållande till sina medlemmar. Detta har nu resulterat i att Skatteverket publicerat två nya ställningstaganden, dels om samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, dels om insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar.

Skatteverkets ställningstagande om samfällighetsföreningar

Skatteverket anser att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna ska anses tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning till medlemmarna. Föreningens tillhandahållande utgör därför en omsättning i momslagens mening. Samma bedömning görs när samfällighetsföreningar köper in varor eller tjänster för att sedan sälja dem vidare till medlemmarna. Skatteverket anser vidare att en samfällighetsförening som fortlöpande förvaltar en gemensamhetsanläggning mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När samfällighetsföreningen omsätter varor och tjänster gör den det därmed i egenskap av en beskattningsbar person. Det gäller oavsett om tillhandahållandena sker med eller utan vinstsyfte. En samfällighetsförening ska därför ta ut moms på de ersättningar som medlemmarna betalar såvida inte omsättningen är så pass begränsad att föreningen omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning. Regeringen har där i en proposition publicerad den 22 februari föreslagit en höjning av omsättningsgränsen från dagens nivå på 30 000 kr till 80 000 kr per år från den 1 juli 2022.

Vår kommentar

Ställningstagandet innebär en kraftig omsvängning från Skatteverkets tidigare hållning. Ändringen kan ses mot bakgrund av den rättsutveckling som skett genom EU-domstolen och som gjort det tidigare svenska synsättet alltmer ohållbart. För många samfällighetsföreningar riskerar dock ändringen att främst skapa mer administration utan att några tydliga fördelar erhålls, särskilt eftersom de medlemmar som bedriver momspliktig verksamhet med stöd av en särskild regel i momslagen redan kan dra av sin andel av samfällighetsföreningens ingående moms. För de samfällighetsföreningar som gjort större investeringar och där medlemmarna inte bedriver någon sådan momspliktig verksamhet som gör att de kan dra av ingående moms kan det ändrade synsättet dock innebära en viss fördel. Detta eftersom föreningen framgent kommer att kunna dra av den momsen redan vid förvärvstillfället, medan momsen på medlemmarnas avgifter till föreningen fördelas över tid.

Kontakta oss gärna om ni funderar på hur Skatteverkets ändrade synsätt kan påverka er verksamhet.

Hade du nytta av den här informationen?