Nyheter

Ny tullag/tullkodex träder i kraft den 1 maj 2016

Publicerad: 2016-03-08

Den 1 maj 2016 träder en ny nationell tullagstiftning i kraft. Samma datum träder även den nya tullkodexen för EU:s tullunion i kraft, Union Customs Code (UCC), som har legat till grund för utformningen av den nya svenska tullagen. Förändringarna kommer att ske stegvis, med ambitionen att allt ska vara på plats senast vid utgången av år 2020. 

Här är de viktigaste förändringarna i och med den nya lagstiftningen: 

 • All kommunikation mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter sker elektroniskt.
 • Tullagertillstånd upphör att gälla.
 • Förvaring i tillfällig lagring förlängs från 45 dagar till 90 dagar. 
 • Obligatoriskt att ställa garanti för särskilda förfaranden och tillfällig lagring (datum för genomförande är ännu oklart då förhandlingar pågår). 
 • Aktiv förädling (restitutionssystemet) och bearbetning under tullkontroll upphör den 1 maj 2016. Befintliga tillstånd hanteras i enlighet med tidigare regler och tillämpas för att avsluta förfarandet. 
 • Definitionen av exportör förändras vilket innebär att utländska företag utan etablering inom EU inte längre kan exportera varor utan ett indirekt ombud.
 • Lokala tillstånd vad gäller godkänd exportör gäller automatiskt exporter från alla EU-länder.
 • Det blir obligatoriskt att ange referensnummer till bindande klassificeringsbesked i tulldeklarationen. Giltighetstiden ändras också från 6 år till 3 år. 
 • Tullvärdet ska från den 1 maj 2016 fastställas på underlag av den sista försäljning som skett innan varorna har förts in i EU. Det innebär att möjligheten att beräkna tullvärdet på underlag av en tidigare försäljning i en försäljningskedja försvinner.
 • Även kredittillstånden förändras den 1 maj 2016 och Tullverket kommer löpande att hantera omprövningen av befintliga tillstånd. 
 • Förändringar avseende leverantörsdeklaration och ersättningsursprungsbevis inom EU (undantaget GSP Form A) införs den 1 maj 2016.
 • Nytt kompetenskriterium införs, vägledning kring detta kommer att publiceras av EU- kommissionen.

Detta är enbart en del av de nya regler som införs i enlighet med den nya tullkodexen. Tullverket uppdaterar kontinuerligt informationen i enlighet med vad som anges av EU-kommissionen. 

Om ditt bolag har frågor om hur de nya tullreglerna kommer att påverka er så är ni välkomna att kontakta oss för rådgivning. 

Hade du nytta av den här informationen?