Artikel

Nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen om tryckerimoms

Följetongen om tryckerimomsen fortsätter och i två mål från den 20 oktober 2014 prövade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) huruvida förutsättningar för så kallad följdändring förelåg samt om efterbeskattning av tryckerikunderna i så fall var uppenbart oskälig.

Publicerad 2014-11-12

HFD har i en tidigare dom konstaterat att förutsättning för att följdändra förelåg och att en efterbeskattning i det då aktuella fallet inte framstod som uppenbart oskälig. HFD uttalade dock att en efterbeskattning kan vara uppenbart oskälig om det är omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att erhålla korresponderande ersättning från tryckeriet, till vilket Skatteverket har återbetalat momsen i ett första led. Se vår Tax Alert från 26 februari för en närmare redogörelse av denna dom.

I de nu aktuella målen konstaterar HFD inledningsvis att omständigheterna i allt väsentligt överensstämmer med de som tidigare har varit föremål för prövning av HFD och att förutsättningarna för följdändring således är uppfyllda. I frågan, om efterbeskattning framstod som uppenbart oskälig, skiljde sig omständigheterna åt något mellan de nu aktuella målen. I det ena målet hade tryckerikunden förhållit sig passiv gentemot tryckeriet medan tryckerikunden i det andra målet hade riktat krav om återbetalning mot tryckeriet samt skickat en betalningspåminnelse. Tryckerikunden hade dock inte i något fall fått återbetalning från tryckeriet. HFD menade att ingen av tryckerikunderna hade visat att det var omöjligt eller orimligt svårt att erhålla korresponderande ersättning från tryckeriet varför en efterbeskattning inte ansågs vara uppenbart oskälig i något av fallen.

De nya domarna från HFD ger dessvärre ingen vägledning om vilka åtgärder som måste vidtas av en tryckerikund för att det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från ett tryckeri. Enligt HFD är det dock inte tillräckligt att enbart skriftligen rikta krav mot tryckeriet på återbetalning av momsen och därefter skicka en betalningspåminnelse för att det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet. Konstateras kan dock, mot bakgrund av HFD:s domar, att det ställs långtgående krav på tryckerikunderna. Hur långtgående är nu upp till de lägre instanserna att avgöra.

Hade du nytta av den här informationen?