Artikel

Nya omsättningslandsregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Propositionen avseende de genomgripande ändringarna i momslagen avseende omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster publicerades i slutet av april. Moms ska från och med 2015 redovisas i det land där köparen är etablerad, om denne är en icke beskattningsbar person (privatperson).

I dag gäller för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster och radio- och tv-tjänster tillhandahålls inom EU till en beskattningsbar person att dessa anses omsatta i det land där köparen är etablerad. Vid försäljning till konsumenter gäller emellertid beskattning i säljarens land, under förutsättning att säljaren är etablerad inom EU.
Enligt de nya reglerna ska tjänster avseende telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster och radio- och tv-tjänster anses omsatta i köparens land när de tillhandahålls till konsumenter och moms ska således redovisas där. Då det är svårt att avgöra var den faktiska konsumtionen för de aktuella tjänsterna sker införs en rad presumtioner för var köparen är etablerad. För att förenkla skatteförfarandet föreslås även att det införs en särskild ordning där redovisning och betalning av sker till Skatteverket i säljarens hemland. Skatteverket vidarebefordrar därefter deklarationsuppgifter och betalning till kontaktpunkten i beskattningslandet.

Kommentar
Deloitte har tidigare i olika sammanhang informerat om det pågående lagändringsarbetet avseende elektroniska-, telekom- och sändningstjänster som införs 1 januari 2015. För berörda företag innebär ändringarna en rad frågor som måste beaktas, inte minst på system- och redovisningssidan då ett antal olika momssatser kommer att behöva hanteras samt nya deklarationer för fler länder lämnas. Nyordningen medför också en ny konkurrenssituation för de som säljer sina tjänster direkt till kund, då skattesatsen i de flesta EU-länder är lägre än i Sverige vilket bör påverka marginalerna positivt.

Deloitte kommer att fortsätta bevaka frågan och informera fortlöpande.

Hade du nytta av den här informationen?