Nyheter

Nya skatteregler för generationsskiften mellan närstående i fåmansföretag

Tax Alert

Publicerad: 2019-03-15

Regeringen föreslår i en proposition (Prop. 2018/19:54) den 7 mars 2019 ändringar vid beskattningen i samband med ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

Propositionen baseras på delar av det tidigare lämnade betänkandet ”Översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag” (SOU 2016:75) och utkastet till lagrådsremissen ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag”.

Förslaget syftar till att likställa beskattningen vid en överlåtelse till närstående i ett generationsskifte med beskattningen vid en överlåtelse till en extern part.

Regeringen föreslår även en ändring i bedömningen av ”samma eller likartad verksamhet” i indirekt ägda företag. Av nuvarande lagtext framgår det inte av ordalydelsen att bedömningen av ”samma eller likartad verksamhet” även omfattar andelsägarens indirekt ägda bolag. Detta ska nu rättas till.

När det gäller de föreslagna ändringarna avseende beskattning vid ägarskiften mellan närstående ställer förslaget vissa specifika krav på överlåtaren, förvärvaren och verksamheten.

I befintligt regelverk är skillnaden i beskattning vid ett ägarskifte mellan närstående och en överlåtelse till en extern part kopplad till bestämmelserna om ”samma eller likartad verksamhet”. Inför en försäljning av andelar i ett verksamt fåmansföretag är det vanligt förekommande att överlåtaren först säljer andelarna i det företaget till ett av överlåtaren ägt trädabolag. Därefter sker försäljning av verksamhetsföretaget till en extern part eller till en närstående och köpeskillingen förvaltas i trädabolaget. Andelarna i trädabolaget är fortsatt att betrakta som kvalificerade andelar hos överlåtaren, och därmed fortsatt föremål för beskattning enligt de särskilda reglerna för ägare i fåmansföretag, så länge någon närstående fortsätter att vara verksam i betydande omfattning i ett företag som anses bedriva samma eller likartad verksamhet, det vill säga i detta fall i det överlåtna verksamhetsföretaget. Motsvarande problematik finns inte i förhållande till överlåtelse till en extern part. I det fallet en extern part förvärvar andelarna i det verksamma fåmansföretaget påbörjas istället en karensperiod i trädabolaget, vilket innebär att utdelning och kapitalvinst från trädabolaget kan beskattas med 25 procent efter att karenstiden är slut.

För att komma till rätta med denna diskrepans förslår regeringen ändringar i reglerna om ”samma eller likartad verksamhet” innebärande att ett särskilt undantag från dessa regler införs för ägarskiften mellan närstående. För att det särskilda undantaget ska vara tillämpligt, det vill säga för att en andel inte ska anses vara kvalificerad enligt reglerna om ”samma eller likartad verksamhet”, krävs enligt förslaget att det är fråga om överlåtelse till någon annan närstående än andelsägarens make samt att:

  1. Det fåmansföretag som överlåtaren äger andelar i, direkt eller indirekt, har överlåtit andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en verksamhetsgren.
  2. Överlåtaren eller dennes make varken direkt eller indirekt har ägt andelar i det överlåtna verksamhetsföretaget under beskattningsåret.
  3. Överlåtaren eller någon annan närstående än den övertagande aktiva närstående under minst fem av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker har varit verksam i betydande omfattning i det överlåtna verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som det överlåtna verksamhetsföretaget.
  4. Det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad.

Det kan noteras att förslaget innehåller två nya begrepp; den ”aktiva närstående” samt ”verksamhetsföretaget”.   

Till följd av de föreslagna ändringarna vad avser bedömningen av samma eller likartad verksamhet kopplad till kvalificerade andelar och överlåtelser till närstående, föreslås även ett tillägg i den så kallade utomståenderegeln. Ändringen innebär att det i förhållande till utomståenderegeln bortses från det särskilda undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet, allt för att utomståenderegeln inte ska få ett vidare tillämpningsområde än vad som är avsett. Förslaget innebär att en närstående som äger okvalificerade andelar med stöd av det särskilda undantaget från samma eller likartad verksamhet inte kan ses som en utomstående ägare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas på ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag som sker efter den 30 juni 2019.

När det gäller de föreslagna bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i indirekt ägda företag föreslås dessa tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
 

Kommentar

Lagförslaget är välkommet då det skapar likvärdiga förutsättningar för generationsskiften mellan närstående och överlåtelser till externa parter. Förslaget innebär lättnader i beskattningen av den överlåtande generationen, vilket förenklar för såväl den äldre som den yngre generationen att genomföra ett generationsskifte. Förslaget innehåller dock vissa nya begrepp, såsom ”aktiva närstående” och ”verksamhetsföretaget” som kan medföra en viss otydlighet vid tillämpningen av reglerna.

Beaktat att de nya reglerna föreslås tillämpas i förhållande till ägarskiften som sker efter den 30 juni 2019, kan det vara värt att vänta med att genomföra generationsskiften tills dess. Redan genomförda generationsskiften omfattas inte av de föreslagna ändringarna.

Reglerna om beskattning för delägare i fåmansföretag är redan i dag komplicerade och de föreslagna ändringarna, som i och för sig medför lättnader, medför också en ökad komplexitet. Tillämpning av det särskilda undantaget för generationsskiften mellan närstående förutsätter, enligt ovan, att ett antal kriterier är uppfyllda. Det är mot bakgrund av detta fortsatt viktigt att du rådgör med din skatterådgivare inför ett generationsskifte.

Fler skattenyheter

Ta del av fler skattenyheter i vår app Deloitte tax@hand.

Läs mer och ladda ner appen
Hade du nytta av den här informationen?