Artikel

De senaste nyheterna kring tryckerimomsen

Tryckerimomsfrågan kommer slutligen att avgöras av högsta instans. Den 14 juni 2013 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att meddela prövningstillstånd i frågan om efterbeskattning får ske på den grunden att utgående moms sänkts hos en annan skattskyldig samt om efterbeskattning framstår som uppenbart oskälig1.

HFD har meddelat prövningstillstånd för två överklagade domar från kammarrätten i Göteborg2. Målen berör frågan om en sänkning av en tryckerikunds ingående moms genom ett så kallat följdändringsbeslut är möjlig till följd av att tryckeriet fått tillbaka utgående moms med anledning av den ändrade momssatsen för tillhandahållande av tryckta produkter. Målen aktualiserar även frågan om efterbeskattningen av tryckerikunden är uppenbart oskälig. Kammarrätten i Göteborg ansåg i de ovan nämnda domarna att efterbeskattning genom så kallad följdändring var möjlig. I den ena domen ansåg kammarrätten dock att beslutet var uppenbart oskäligt med hänvisning till bland annat att tryckerikunden inte brustit i sin uppgiftplikt vid tiden för deklarationen. I den andra domen ansåg kammarrätten däremot att följdändringsbeslutet inte var uppenbart oskäligt då det förelåg intressegemenskap mellan tryckeriet och tryckerikunden.

I väntan på domen från HFD har de olika kammarrätterna valt att hantera befintliga ärenden på olika sätt. Enligt uppgift har kammarrätten i Göteborg valt att vilandeförklara ärenden rörande tryckerimoms till dess att HFD meddelar dom. Även kammarrätten i Sundsvall verkar hantera ärendena på det sättet. Kammarrätterna i Stockholm respektive Jönköping fortsätter dock att avkunna domar i mål rörande tryckerimoms. Sistnämnda kammarrätters inställning är att Skatteverkets beslut att minska tryckerikundens ingående moms inte är en direkt konsekvens av verkets beslut att återbetala utgående moms till tryckeriet. Därmed saknas förutsättningar för att efterbeskatta tryckerikunden genom ett så kallat följdändringsbeslut.

Kontakta oss

Tomas Sydner
Manager, Tax
tsydner@deloitte.se
+46 752 46 21 13


Johanna Wallin
Associate, Tax
jwallin@deloitte.se
+46 752 46 22 85

Deloittes kommentar

Enligt information från HFD överklagar Skatteverket alla domar som kammarrätten meddelar vilket innebär ett mycket stort inflöde av överklaganden till HFD. Att alla dessa ärenden får prövningstillstånd i HFD framstår dock, enligt vår bedömning, som relativt osannolikt. För de mål som inte beviljas prövningstillstånd i HFD innebär detta att kammarrättens dom vinner laga kraft och därmed blir den slutliga. Med detta i beaktande kan de olika kammarrätternas hantering av befintliga ärenden synas något märklig. Dock återstår det att se vad utgången blir i de två mål som fått prövningstillstånd. Enligt uppgift från HFD kommer dom troligtvis inte att meddelas förrän efter årsskiftet.

Läs vår tidigare artikel i ämnet "Kammarrätterna oense om efterbeskattning av tryckerimoms” publicerad i Momsnytt den 2013-04-03 >

1 HFD Mål nr 3291-13 och 3499-13
2 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6717-12 och 6718-12

Hade du nytta av den här informationen?