Artikel

Nytt förhandsbesked om tryckerimoms – inbladning

Skatterättsnämnden[1] har behandlat frågan om tryckning av tidning samt infogande av en externt tryckt reklambilaga, så kallad ibladning, innefattar ett eller flera tillhandahållanden. Skatterättsnämnden fastslog att det i aktuellt fall rör sig om två olika tillhandahållanden; en vara, tidningen, och en tjänst, ibladningen. Därför ska tryckningen beläggas med två olika momssatser.

Det sökande bolaget ansåg att tryckning av en tidning och ibladning av en extern reklambilaga tillsammans utgjorde ett enda tillhandahållande av tidningar och att ersättningen från kunden därför i sin helhet skulle omfattas av en reducerad momssats om 6 procent. Skatteverket å andra sidan ansåg att ibladningen av externa reklambilagor skulle anses vara en separat tjänst, som därför skulle beskattas med 25 procent.

EU-domstolen har ett flertal gånger preciserat hur man ska bedöma den momsrättsliga karaktären av transaktioner som innehåller flera olika delar. Utgångspunkten är enligt domstolen att varje transaktion ska beskattas separat. Detta gäller dock inte om de olika transaktionerna ur ekonomisk synvikel har ett så nära samband att en uppdelning skulle framstå som konstlad.

Frågan som Skatterättsnämnden hade att bedöma i aktuellt fall var om tryckningen av tidningen och ibladningen av en extern reklambilaga hade ett så nära samband att de omöjligt kunde delas upp och beskattas separat. Av avtalet mellan det sökande bolaget och köparen framgick att ibladningen var en tjänst som efterfrågades separat i förhållande till själva tryckningen. Mot den bakgrunden konstaterade Skatterättsnämnden att ett sådant nära samband inte var för handen. Skatterättsnämnden konstaterar således att en uppdelning ska ske och att tryckningen respektive ibladningen ska beskattas separat med de momssatser som belöper på respektive tillhandahållande. 


[1]Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 9 november 2012, dnr 51-10/1

Deloittes kommentar

Skatterättsnämnden klargör tydligt i detta förhandsbesked att tryckeriers ibladning av externt tryckta bilagor ska beskattas som en separat tjänst istället för att omfattas av den reducerade momssatsen för tidningar.

Hade du nytta av den här informationen?