Artikel

Nytt lagförslag i den brittiska momslagstiftningen 

Publicerat 2015-04-09

Förslaget innebär en förändring av den brittiska momslagstiftningen och medför att en utländsk filials tillhandahållanden inte längre får tas med vid beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående moms på allmänna omkostnader hos en brittisk beskattningsbar person som delvis bedriver momsfri verksamhet.

Syftet med den föreslagna förändringen är att förenkla skattesystemet och göra det mer rättvist genom att minska risken att beskattningsbara personer som delvis bedriver momsfri verksamhet på konstlad väg ökar sin andel avdragsgill ingående moms på allmänna omkostnader. Förslaget innebär också en implementering av EU-domstolens avgörande i mål C-388/11, Credit Lyonnais.

Om ni önskar mer information om det brittiska lagförslaget och hur det kan komma att påverka er verksamhet, är ni välkomna att kontakta oss.

Hade du nytta av den här informationen?