Artikel

Kontorsmoduler räknas inte som fastighet vid uthyrning

Uthyrning av mobila kontorsmoduler utgör inte en från moms undantagen uthyrning av fastighet. En sådan uthyrning är i stället en momspliktig uthyrning av lös egendom. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom den 9 oktober 2012, mål nr 4310-11.

Domen är ett fastställande av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Skatteverket, som överklagat förhandsbeskedet, ansåg att uthyrning av mobila kontorsmoduler utgjorde momsfri uthyrning av fastighet och att det uthyrande bolaget därmed inte skulle få avdragsrätt för sina kostnader till följd av uthyrningen.

Av momslagen (ML) framgår att det momsrättsliga fastighetsbegreppet i stort sett följer den definition som finns i jordabalken. Momsrättens fastighetsbegrepp innehåller dock vissa utvidgningar och inskränkningar i förhållande till jordabalken, bland annat anses byggnader på ofri grund utgöra fastighet enligt ML.

EU-domstolen har också preciserat vad som avses med ”fastighet” i momshänseende. Avgörande är om modulerna är enkla att montera upp eller ner samt om de med lätthet går att flytta till nya uppställningsplatser. Hyresavtalets löptid är däremot inte av betydelse för att avgöra om den uthyrda egendomen utgör fastighet.

De kontorsmoduler som var föremål för bedömning i det nu aktuella fallet var lådliknande, standardiserade moduler avsedda att användas som tillfälliga verksamhetslokaler. Hyrestiden varierade men uppgick i genomsnitt till cirka 30 månader. Ett huvudsyfte med modulerna var att de snabbt skulle kunna monteras ned, flyttas och sättas ihop på nya platser i olika konstellationer. Modulerna var också konstruerade efter syftet, med specialanpassade järnramar och lyftkrok. På grund av modulernas konstruktion anfördes att två till tre personer med hjälp av en kran och lastbil kunde demontera upp till 15 moduler per dag.

Såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de beskrivna modulerna, mot bakgrund av EU-rättens fastighetsbegrepp, var så pass mobila att de inte kunde anses utgöra fastighet enligt ML.

Deloittes kommentar

Gränsdragningen mellan momsfri uthyrning av fastighet och momspliktig uthyrning av lös egendom är inte alltid helt lätt. I RÅ 2005 not. 78 fann Högsta förvaltningsdomstolen att en uthyrning av modulbyggnader utgjorde en momsfri fastighetsupplåtelse. I det aktuella fallet krävdes det två till tre veckor för tre personer att resa respektive montera ned en modul. I det avgörande från EU-domstolen, vilket Skatterättsnämnden refererar till – C-315/00, Maierhofer – ansågs uthyrningen utgöra en momsfri fastighetsupplåtelse. I detta fall krävdes åtta mans arbete under tio dagar för att montera ned byggnaderna.

Något exakt svar på när en uthyrning går från att vara momspliktig till momsfri är mot bakgrund av ovanstående svårt att ge även om avgörandena lämnar viss vägledning i fråga om olika tidsgränser och arbetsinsats. Ytterst är det dock modulbyggnadens konstruktion och förhållandet om den med lätthet kan flyttas som är avgörande för om byggnaden utgör fastighet, och om uthyrningen därmed ska undantas från moms.

Hade du nytta av den här informationen?