Nyheter

Öresundspendlares socialförsäkringstillhörighet vid hemarbete med anledning av Covid-19

Publicerad: 2020-03-26

Coronavirusets (COVID-19) spridning påverkar de flesta delarna av samhället. I en global krissituation som denna, bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera smittspridning och de risker som följer av viruset. Först när detta beaktats kommer andra frågor in i bilden.

Deloitte har genom en tidigare Tax Alert informerat om att socialförsäkringsfrågor kan bli aktuella mot bakgrund av olika åtgärder som vidtas på grund av COVID-19. Nu har svenska Försäkringskassan och danska Udbetalning Danmark ingått en överenskommelse om socialförsäkringstillhörighet för gränspendlare (”Öresundspendlare”) mellan Sverige och Danmark. Information om överenskommelsen publicerades den 20 mars av Öresunddirekt, en informationstjänst som förmedlar offentlig information med fokus på Öresundsregionen.

Socialförsäkringstillhörighet för Öresundspendlare

En person som är bosatt i Sverige och arbetar i både Sverige och Danmark
ska enligt EU-förordningen (883/2004) normalt omfattas av det sociala
trygghetssystemet i bosättningslandet om en väsentlig del (minst 25 procent) av arbetet utförs där. En person som å andra sidan är bosatt i Sverige men endast arbetar i Danmark omfattas inte av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

När många arbetsgivare nu uppmanar sina anställa att arbeta hemifrån, mot bakgrund av de rekommendationer eller restriktioner som har meddelats av myndigheter i respektive stat, kan det innebära att en person som bor i Sverige och vanligtvis pendlar till sitt arbete i Danmark behöver stanna i hemmet för att arbeta. Om den anställdes arbetstid i Sverige som en konsekvens av detta överstiger 25 procent skulle personen som utgångspunkt under normala omständigheter övergå från att omfattas av det danska sociala trygghetssystemet till att istället omfattas av det svenska. Det skulle i sin tur innebära att den danska arbetsgivaren får en skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift i Sverige.

Den överenskommelse som Försäkringskassan och Udbetalning Danmark nu har ingått innebär att Öresundspendlares socialförsäkringstillhörighet inte ska påverkas av de restriktioner som har införts, det vill säga arbete i hemmet ska inte påverka bedömningen om arbetet i hemmet har föranletts med hänsyn till COVID-19.
 

Effekt på A1-intyg

I de fall en person innehar ett pågående A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark, ska intyget i normalfallet vara tillämpligt under den tidsperioden som intyget är giltigt. Detta förhållningssätt gäller även enligt överenskommelsen.  

Om en person själv ändrar sitt arbetsmönster, till exempel genom att byta arbetsgivare eller börja arbeta som egenföretagare eller ta ut lön från eget aktiebolag så gäller inte det nya överenskomna undantaget med hänsyn till COVID-19. 

Deloittes kommentar

Svenska och danska myndigheter har vidtagit en mängd åtgärder i respektive stat med anledning av COVID-19. Den nämnda överenskommelsen mellan Försäkringskassan och Udbetalning Danmark är ytterligare en åtgärd som syftar till att mildra effekterna av COVID-19. Då byte av socialförsäkringstillhörighet både kan bli kostsamt för arbetsgivare och orsaka oro hos anställda välkomnar Deloitte nu klargörandet.

Det bör noteras att det även uppkommer skatterättsliga frågeställningar med anledning av ändrat arbetsmönster på grund av COVID-19, så som i vilken stat den anställda ska betala skatt. Enligt "Öresundsavtalet" ska en person som har skatterättslig hemvist i Sverige och som normalt arbetar i Danmark, anses utföra arbete i Danmark även om arbetet utförs i personens bostad (i Sverige) eller vid tjänsteresor utanför Danmark. En förutsättning för detta är dock att minst hälften av arbetstiden under varje tremånadersperiod faktiskt utförs i Danmark. I skrivande stund har Skatteverket inte publicerat någon information i fråga om de nämnda reglerna mot bakgrund av det nuvarande läget. Då en individs beskattning i hög grad kan påverkas av denna bedömning är det önskvärt att Skatteverket klargör hur de bedömer situationen.

Såvitt är känt har Försäkringskassan ännu inte publicerat någon information på sin hemsida om den nämnda överenskommelsen med danska Udbetalning eller om hur socialförsäkringssituationen för personer som är utsända eller arbetar i två eller flera andra länder inom EU/EES påverkas av COVID-19.

Sveriges Radio rapporterade i samband med en intervju med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi den 20 mars att regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska se över situationen för pendlarna i Öresundsregionen.

Deloitte fortsätter att följa utvecklingen på området. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
aholmberg@deloitte.se 
+46 73 397 13 04

Per Elmby
Manager
pelmby@deloitte.se
+46 70 080 44 16

Björn Thuresson
Consultant
bthuresson@deloitte.se
+46 70 080 31 72

Hade du nytta av den här informationen?