Nyheter

Övertagandet av jämkningsskyldighet strider mot EU-rätten

Momsnytt 

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 1 juli 2016 funnit att jämkningsskyldigheten av ingående moms inte kan åläggas någon annan än den person som har gjort avdrag för den ingående skatt som ska jämkas.

Publicerad: 2016-09-14

Ett bolag ansökte om frivillig skattskyldighet för en fastighet och yrkade sedermera avdrag för ingående moms på investeringskostnader. Den aktuella fastigheten överläts till ett annat bolag och i samband med överlåtelsen blev den nya ägaren frivillig skattskyldig för fastigheten. Den nya ägaren fusionerades sedermera ihop med en förening, som i sin tur övertog all byggverksamhet avseende fastigheten. Fastigheten bestod efter att byggnationen avslutats av bostadsrätter, dvs. momsfri verksamhet. I enlighet med omprövningsbeslut fann Skatteverket att föreningen skulle jämka tillbaka den ingående momsen på investeringskostnader som den första ägaren gjort avdrag för.

Frågan i målet var om Skatteverket haft fog för att påföra föreningen en jämkningsskyldighet för ingående moms som tidigare ägare dragit av i perioder innan föreningen tillträtt fastigheten. Mot bakgrund av detta aktualiseras frågan om huruvida jämkningsreglerna strider mot EU-rätten. 

Förvaltningsrätten hänvisade till EU-domstolens avgörande i mål C-622-11 Pactor Vastgoed BV, där EU-domstolen tydligt fastslog att momsdirektivet utgör ett hinder för att de belopp som ska erläggas som en följd av jämkningen av avdrag för moms uppbärs från någon annan än den skattskyldiga person som gjort avdraget. Förvaltningsrätten angav vidare att det mot bakgrund av ovan nämnda dom bör fastslås att bestämmelserna i momslagen som innebär att jämkningsskyldigheten kan överföras till en annan person är oförenliga med EU-rätten. Föreningen fick därmed bifall för sin talan.  

Deloittes kommentar

Om förvaltningsrättens dom står sig i högre instans innebär det att de svenska reglerna måste genomgå omfattande ändringar för att inte jämkningssystemet skall urholkas. Innan så sker ger domen fastighetsägare, som genom jämkning återbetalat moms som tidigare ägare gjort avdrag, en möjlighet att begära omprövning av beskattning.

Hade du nytta av den här informationen?