Artikel

Postmomsen oförenlig med EU:s momsdirektiv

Den svenska momslagen är oförenlig med EU:s momsdirektiv avseende undantag från moms för posttjänster. Detta kan medföra en möjlighet för företag som saknar avdragsrätt för ingående moms att få den moms som betalats för posttjänster de senaste 10 åren återbetald.

Publicerat 2015-04-09

Enligt EU:s momsdirektiv får ett medlemsland inte ta ut moms på porto och posttjänster som säljs av det offentliga postväsendet. EU-domstolen har i en tidigare dom fastslagit att undantag från moms ska gälla för de postbolag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, oavsett om det rör sig om statsägda eller privata företag. Sverige har, liksom flera andra EU-länder, ansett att något offentligt postväsende inte finns efter avregleringen av postmarknaden och att momsdirektivets undantagsregel därför inte ska tillämpas. Enligt den svenska momslagen ska därför alla aktörer som tillhandahåller porto och posttjänster redovisa moms på samtliga tjänster.

EU-kommissionen varnade Sverige redan 2007 i ett så kallat motiverat yttrande för att de svenska reglerna strider mot EU:s momsdirektiv. I sitt yttrande ansåg kommissionen att Posten AB har en sådan ställning att man anses tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Sverige har emellertid inte vidtagit några förändringar av den svenska momslagen och som en följd av detta stämde EU-kommissionen Sverige vid EU-domstolen i mars 2014 för fördragsbrott. Dom i målet väntas den 21 april 2015. Vi kommer att ta upp domen vid vårt seminarium, Momsnyheter inom bank-, finans- och försäkringssektorn den 22 april >

Om Sverige fälls i EU-domstolen innebär det att den svenska momslagen felaktigt tvingat Posten AB att ta ut moms på sina posttjänster. Detta innebär i sin tur att de bolag som betalat moms på posttjänster och saknar avdragsrätt för ingående moms därmed har drabbats av en ökad kostnad. Om EU-domstolen fäller Sverige för fördragsbrott är vår bedömning att köpare av posttjänster som saknar avdragsrätt bör överväga möjligheterna att vidta åtgärder för att få tidigare erlagd moms återbetald.

Hade du nytta av den här informationen?