Nyheter

Promemoria om nya skatteregler för bolagssektorn

Tax Alert

Publicerad: 2017-06-21

Finansdepartementet skickade igår, den 20 juni 2017, en promemoria med förslag på ändrade skatteregler för bolagssektorn till en rad remissinstanser. 

Förslagen är delvis baserade på BEPS action 2 och 4 om hybridsituationer respektive ränteavdragsbegränsningar. Vår initiala bedömning är att det föreslagna regelverket, vilket är synnerligen omfattande, även fortsättningsvis – med reservation för reglernas förenlighet med EU-rätten, vilken regeringen alltjämt argumenterar för – endast i begränsad utsträckning kommer medge avdrag för ränta på lån mellan företag i intressegemenskap. Nuvarande svårigheter med att med säkerhet förutse i vilken omfattning ränteavdrag kommer att medges kvarstår. Vidare införs generella ränteavdragsrestriktioner som omfattar även ränta på externa lån. 

Promemorians innehåll

I promemorian lämnas två alternativa förslag på införande av generella ränteavdragsbegränsningsregler, vilka gäller både externa och interna lån, i kombination med en skattesänkning från 22 till 20 procent. Vidare föreslås införandet av en särskild begränsning i avdragsrätten för ränta i så kallade hybridsituationer mellan företag i intressegemenskap. Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler bibehålls med mindre förändringar. Förslaget innehåller en definition av ränta samt särregler kring finansiell leasing. 

Enligt förslaget kommer en prövning av avdragsrätt för räntekostnader ske i två steg. I det första steget prövas om ränteavdrag överhuvudtaget kan medges med tillämpning av de riktade avdragsbegränsningarna för räntor på lån mellan företag i intressegemenskap. För räntor som är avdragsgilla enligt de riktade reglerna sker i nästa steg en prövning utifrån de generella ränteavdragsbegränsningarna, enligt vilka avdrag kan medges för nettoräntekostnader motsvarande viss andel av ett justerat EBIT eller EBITDA.

Föreslagna förändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången det beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018.

Riktade avdragsbegränsningar för räntor på lån mellan företag i intressegemenskap 

Tillämpningsområdet för nuvarande avdragsbegränsningar för räntor på lån mellan företag i intressegemenskap begränsas något. Enligt förslaget medges avdrag enligt denna riktade begränsningsregel om den som har rätt till ränteinkomsten är hemmahörande inom EES, i ett land med vilket Sverige ingått skatteavtal, eller om mottagaren beskattats med minst 10 procent om mottagaren endast hade haft denna ränteinkomst. Avdrag kan dock alltjämt nekas om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande (90 – 95 procent enligt promemorian) uppkommit för att intressegemenskapen ska få en skatteförmån. För att interna räntekostnader på lån som upptagits för att finansiera förvärv av koncerninterna delägarrätter ska vara avdragsgilla krävs även att förvärvet är väsentligen affärsmässigt motiverat. 

Avdragsbegränsningar för ränta i så kallade hybridsituationer

Promemorian föreslår införandet av nya avdragsbegränsningar för ränta i så kallade hybridsituationer mellan företag i intressegemenskap. I korthet ska avdrag nekas när samma ränteutgift dras av i Sverige och i ett annat land eller om inkomsten som motsvarar avdraget i Sverige inte tas upp i det andra landet och det beror på skillnader i klassificering av betalningen eller det finansiella instrumentet.   

Generella avdragsbegränsningar för räntor i bolagssektorn 

Finansdepartementets promemoria inkluderar två alternativa förslag på generella ränteavdragsbegränsningar:

Alternativ 1 - 35 procent av EBIT

Förslaget förordar att generella ränteavdragsbegräsningar införs där ett företags avdrag för negativt räntenetto begränsas till 35 procent av ett avdragsunderlag motsvarande ett skattemässigt EBIT. EBIT definieras som överskott av näringsverksamhet före avdrag för räntenetto och kvarvarande räntenetto, ökat med ränteutgifter minskat med ränteintäkter och intäkter från svenska handelsbolag och utländska delägarbeskattade juridiska personer.

Underlaget för beräkning av avsättning till periodiseringsfond förändras. 

Alternativ 2 - 25 procent av EBITDA

Som ett alternativ till generell ränteavdragsbegränsning baserat på EBIT föreslås i promemorian att avdrag för negativt räntenetto begränsas till 25 procent av ett avdragsunderlag motsvarande ett skattemässigt EBITDA. EBITDA definieras som överskott av näringsverksamhet före avdrag för räntenetto och kvarvarande räntenetto, ökat med ränteutgifter och årliga värdeminskningsavdrag (enligt 18, 19 och 20 kap IL) minskat med ränteinkomster och intäkter från svenska handelsbolag och utländska delägarbeskattade juridiska personer. 

Gemensamma bestämmelser för de generella avdragsbegränsningarna i urval

  • En förenklingsregel införs som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 100 000 kr. Ett sådant avdrag får göras istället för avdrag enligt den generella ränteavdragsbegränsningen. För företag i intressegemenskap är avdrag enligt förenklingsregeln begränsat till 100 000 kr för intressegemenskapen. 
  • Ett företag som inte kunnat dra av ett tidigare års negativa räntenetto i sin helhet får rulla vidare kvarstående räntenetto sex år. Rätten att använda ett kvarstående räntenetto påverkas vid ägarförändringar.
  • Underskott som kvarstår från tidigare beskattningsår ska inkluderas vid beräkning av avdragsutrymmet. Detta innebär i praktiken att räntekostnader inte kommer att resultera i ytterligare skattemässiga underskott så länge företaget ej är i skatteposition.
  • Lämnade och mottagna koncernbidrag ska inkluderas vid beräkning av avdragsunderlaget.
  • Företag med positivt räntenetto medges avdrag för negativt räntenetto från annat företag. Avdraget får ej överstiga det positiva räntenettot och medges under förutsättning att båda företagen med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra.  

Tillfällig begränsning i rätten att nyttja tidigare års underskott

Vidare föreslås vad som sägs vara en tillfällig begränsning i rätten att nyttja underskott som kvarstår från tidigare år. Begränsningen innebär att rätten att nyttja underskott från tidigare år begränsas, något förenklat, till 50 procent av årets skattemässiga överskott. Underskott som inte kan nyttjas får rullas vidare och nyttjas nästkommande år om förutsättningarna då är uppfyllda. Begränsningen gäller för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018 samt före den 1 juli 2020 om EBIT regeln införs. Om EBITDA regeln införs gäller begränsningen istället för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018 samt före den 1 juli 2021. Motivet sägs vara att införandet av generella avdragsbegränsningar för räntor kommer medföra att fler företag ska betala bolagsskatt än idag. Genom halveringen av rätten att nyttja tidigare års underskott under en period om två respektive tre år tidigareläggs betalningen av skatt utan att värdet på rätten till underskotten i sig påverkas.

Sänkning av bolagsskattesatsen 

Bolagsskattesatsen föreslås sänkas från 22 till 20 procent.

Hade du nytta av den här informationen?