Nyheter

Proposition är lämnad om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Tax Alert

Publicerad: 2019-10-04

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, som undertecknades den 16 maj 2019. Detta framgår av en proposition som överlämnades till riksdagen den 1 oktober 2019. Det föreslås också att riksdagen antar en lag som införlivar skatteavtalet i svensk lagstiftning. Ikraftträdandet av de nya reglerna kan tidigast ske 1 januari 2020 efter att protokollet har godkänts av båda ländernas parlament.

Deloitte publicerade tidigare i år en artikel om att Sverige och Portugal i maj 2019 undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. Ändringen syftar framför allt till att förhindra svenska medborgare som flyttar till Portugal från att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige skattefritt i både Sverige och Portugal.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Det kan tidigast ske den 1 januari 2020 när protokollet har godkänts av parlamenten i båda länderna.
 

Deloittes kommentar

Ett omförhandlat skatteavtal har varit ett omdiskuterat ämne under en längre tid och ändringsprotokollet till skatteavtalet var inte oväntat. Att förhindra att pension som intjänats i Sverige tas ut utan beskattning i någon av länderna har varit en principfråga för den svenska regeringen. Genom propositionen tar regeringen arbetet vidare för att ändringen ska träda i kraft.

Portugal synes ännu inte ha vidtagit några åtgärder för att införliva ändringsprotokollet och det nya skatteavtalet i dess lagstiftning. Portugal har riksdagsval 6 oktober och frågan har inte tagits upp av regeringen inför valet. Införandet av en skatt på pensioner är inte heller något som diskuterats i parlamentet i Portugal och frågan tycks därmed tills vidare ha avstannat.

Om Portugal inte införlivar det nya skatteavtalet återstår det för Sverige att ta ställning till om skatteavtalet med Portugal ska sägas upp. I sammanhanget kan nämnas att Finland sa upp skatteavtalet med Portugal tre år efter det att det omförhandlade skatteavtalet fortfarande inte hade införlivats i Portugal. Om Sverige skulle besluta att säga upp skatteavtalet innebär detta att något skydd mot dubbelbeskattning inte föreligger mellan Sverige och Portugal. En uppsägning av skatteavtalet påverkar därmed fler än svenska pensionärer som lyfter pension utan beskattning. Det är även svårt att förutse huruvida en uppsägning av skatteavtalet skulle få negativa konsekvenser för Sveriges handel med Portugal.

Deloitte fortsätter att bevaka utvecklingen kring regeringens förslag om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Kontakta oss via nedan kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller funderingar.

Hade du nytta av den här informationen?