Hot topics in swedish tax

Artikel

Proposition om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp förväntas lämnas senast den 14 april 2020

Tax Alert

Publicerad: 2020-02-14

Bakgrund

I juni 2017 överlämnade Skatteverket en promemoria till Finansdepartementet, i vilken det bland annat föreslogs att Sverige framgent ska frångå ett formellt synsätt av vem som är att anse som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln, för att i stället övergå till ett ekonomiskt synsätt. Enligt förslaget ska detta göras genom att införa ett undantag i lagstiftningen beträffande uthyrning av arbetskraft. Ett ekonomiskt synsätt skulle förenklat innebära att det är det företag som arbetet utförs för, snarare än det företag som betalar ut lönen, som ska ses som arbetsgivare vid tillämpning av 183-dagarsregeln i skatteavtal samt intern rätt. Det ursprungliga förslaget, som föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019, har tidigare berörts i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Skatteverket föreslår övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp.

En komplettering av förslaget lämnades av regeringen i augusti 2018, i vilken angavs att vissa koncerninterna situationer inte skulle omfattas av den nya regleringen. Det kompletterande förslaget kring undantaget för koncerner i vissa fall har tidigare berörts i Deloitte Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Regeringen föreslår undantagsregel för koncerninternt arbete.

Enligt information som senare gick ut från Finansdepartement meddelades att regelverket inte skulle träda i kraft den 1 januari 2019 mot bakgrund av att beredning fortfarande pågick. Hösten 2019 återupptogs förslaget av regeringen och det meddelades att bestämmelserna om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp skulle träda i kraft den 1 januari 2021. Detta berördes i Deloittes Tax Alert: Bestämmelser om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp föreslås träda i kraft 1 januari 2021.
 

Datum för propositionen

Regeringen har tidigare aviserat i budgetpropositionen för 2020 att en proposition om övergången till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp kommer att lämnas under 2020. Den 14 januari 2020 släppte regeringskansliet en förteckning över vilka propositioner som avses lämnas under våren 2020. Enligt förteckningen är avsikten att propositionen Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige ska lämnas senast den 14 april 2020.


Deloittes kommentar

Då en förändring av arbetsgivarbegreppet är i linje med utvecklingen i flertalet andra länder är det troligt att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i någon form kommer att införas även i Sverige inom en snar framtid. Innehållet i propositionen är ännu inte känt, men det är troligt att det kommer finnas vissa skillnader i jämförelse med de föregående förslag som lagts fram till Finansdepartementet.

Med anledning av att propositionen kommer att lämnas redan under våren 2020 är det viktigt att så snart som möjligt påbörja arbetet med att se över vilka kategorier av anställda som kan träffas av förslaget och hur processerna ser ut internt inom företaget för att vara redo när det nya regelverket förväntas börja gälla den 1 januari 2021.

Deloitte kommer fortsatt bevaka utvecklingen kring propositionen och uppdatering följer. Den 16 april anordnar Deloitte även seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö kring övergången till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp.

Tveka inte att kontakta oss via nedan kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller funderingar kring hur ni som företag bäst gör er redo för en sannolik övergång till det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige!

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
+46 73 397 13 04
aholmberg@deloitte.se

Linnea Ranvinge
Consultant
+46 70 080 28 16
lranvinge@deloitte.se

William Allen
Associate
+46 70 080 43 10
wilallen@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?