Artikel

Prövningstillstånd för slussning av moms i koncerner med utländska koncernbolag

HFD har den 28 juni meddelat prövningstillstånd i två fall som rör frågan om tillämpligheten av den så kallade slussningsregeln i 8 kap. 4 § första stycket 5 momslagen i koncerner med utländska koncernbolag.

Ett företag som köper varor och tjänster för sin momspliktiga verksamhet har som regel rätt att dra av den ingående momsen på inköpen. Däremot saknar företag som bedriver momsfri verksamhet avdragsrätt för ingående moms på inköp i den momsfria verksamheten. Bolag som tillhandahåller momsfria tjänster till andra koncernbolag har dock enligt en särskild bestämmelse i momslagen rätt att slussa ingående moms hänförlig till förvärv för det momsfria tillhandahållandet till det andra koncernbolaget. Detta under förutsättning att det sistnämnda företaget hade haft avdragsrätt vid ett sådant förvärv. Exempel på koncerninterna tillhandahållanden där slussning ofta tillämpas är momsfri uthyrning av lokal och vid tillhandahållande av finansiella tjänster. Den slussade momsen får då istället lyftas av det koncernbolag som koncerninternt har förvärvat de momsfria tjänsterna förutsatt att de förvärvade tjänsterna är hänförliga till bolagets momspliktiga verksamhet. Förutsättningarna för slussning är enligt momslagen att tillhandahållandena sker mellan svenska moderbolag och helägda (mer än 90%) svenska dotterbolag.

Det ena fallet där HFD nu har meddelat prövningstillstånd avser slussning av ingående moms mellan svenska koncernbolag, men där emellan finns ett företag som är etablerat i ett annat EU-land. Det andra fallet rör frågan om möjlighet att tillämpa slussningsregeln då ett av de berörda koncernbolagen är hemmahörande i ett annat EU-land.

 

Bolagen har framhållit att slussningsregeln även bör tillämpas i förhållande till utländska koncernbolag eftersom det skulle innebära en, enligt EU-rätten, otillåten diskriminering om regelns tillämplighet begränsades till svenska koncernbolag. Kammarrätten har gått på bolagens linje och ansett att det skulle utgöra en otillåten diskriminering om slussning inte tillåts i aktuella situationer. Om HFD fastställer kammarrättens domar står det klart att ingående moms kan slussas även i förhållande till koncernbolag som är etablerade i andra EU-länder.

Hade du nytta av den här informationen?