Nyheter

Ratingtjänster anses inte undantagna från moms

Kammarrätten i Stockholm har i dom3 meddelad den 5 juni 2012 ansett att så kallade ratingtjänster inte ska anses undantagna från moms.

Förutsättningarna var sådana att en bank förvärvat ratingtjänster från utländska kreditvärderingsinstitut. Banken har därvid redovisat förvärvsmoms för dessa tjänster. I sitt yrkande till kammarrätten anför banken att dessa tjänster ska jämställas med beviljande eller förhandlingar om krediter och därmed vara undantagna från moms. Detta skulle i sin tur innebära att banken inte borde ha redovisat förvärvsmoms för dessa tjänster.

I den föregående förvaltningsrättsdomen framgår att de tjänster som ratinginstituten tillhandahåller banken består i att bedöma bankens kreditvärdighet på interbankmarknaden (marknad för lån mellan banker) och därvid rangordna banken i förhållande till övriga aktörer på marknaden. Ratinginstitutens funktion i dessa avseende är således att, så som oberoende aktör, företräda långivarna på interbankmarknaden och att i rådgivande syfte löpande utfärda kreditbetyg, rating, avseende aktörer som önskar att uppta lån. Förvaltningsrätten ansåg mot den bakgrunden att ratingtjänsterna inte kan anses utgöra en avgränsad enhet som syftar till att uppfylla de funktioner som är specifika och väsentliga vid beviljandet av eller förhandlingar om krediter. Tjänsterna är till sin karaktär istället att bedöma som rådgivande och enligt förvaltningsrätten således undantagna moms.  

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens beskrivning av ratingtjänsterna samt i den rättsliga bedömningen. Kammarrätten la dock till att en kreditvärdering av ett oberoende ratinginstitut kan möjliggöra, men medför inte i sig, ett beviljande av kredit. Ratinginstitutens kreditvärdering medför således inte sådana rättsliga och finansiella förändringar som kännetecknar beviljandet av kredit. Kammarrätten fann därför att de ifrågavarande tjänsterna är att bedöma som rådgivande och i och med detta inte undantagna från moms.

Hade du nytta av den här informationen?