Nyheter

Skatteverket publicerar rättsfallskommentar med anledning av HFD:s dom rörande beskattning av styrelsearvoden

Tax Alert

Publicerad: 2017-06-22

Högsta förvaltningsdomstolen går på Skatterättsnämndens linje och anser att styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Som Deloitte tidigare informerat om i Tax Alert meddelade HFD den 20 juni en dom rörande beskattning av styrelsearvoden som fakturerats genom eget bolag, och där HFD fann att styrelsearvodena skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. I samband med avgörandet uppstod fråga hur Skatteverket skulle agera och förhålla sig till domen, samt hur styrelseledamöter och bolag praktiskt behöver anpassa sig till de nya förhållandena.  

Skatteverket har nu publicerat en rättsfallskommentar med anledning av HFD:s dom och återkallar samtidigt det tidigare ställningstagandet Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp, dnr 131 751308-08/111

Skatteverket meddelar i sin rättsfallskommentar att HFD:s dom inte kommer att medföra några beskattningskonsekvenser för tidigare år samt att det för ingångna avtal under en övergångsperiod kommer att finnas möjligheter att anpassa sig till den nya domen. Detta gäller dock inte nya avtal som ingåtts efter den 20 juni 2017.  

Vad gäller redan ingångna avtal före den 20 juni 2017 förtydligar Skatteverket att dessa som utgångspunkt bör kunna fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen under förutsättning att den skattskyldige uppfyller övriga krav som anges i ställningstagandet och att de styrelsearvoden som betalas ut avser innevarande räkenskapsår hos bolaget. Med innevarande räkenskapsår förstås pågående räkenskapsår vid tidpunkten för HFD:s dom den 20 juni 2017. Motsvarande bedömning och hantering ska tillämpas även i fråga om socialavgifter under denna period för att uppnå enhetlighet för skattekonsekvenserna.  

Kontakta gärna oss om du i dagsläget fakturerar styrelsearvoden via eget aktiebolag eller tar emot fakturor som avser styrelsearbete, och vill diskutera vad de praktiska konsekvenserna kan bli för er.

Uppdatering: Skatteverket har kompletterat sin rättsfallskommentar

Skatteverket har lämnat kompletterande information med anledning av tidigare lämnad Rättslig vägledning, daterad 2017-06-29, Dnr 202 278405-17/111 avseende HFD:s dom från den 20 juni rörande beskattning av styrelsearvoden som fakturerats genom eget bolag.

Skatteverkets komplettering av sina tidigare lämnade Rättsliga vägledning förtydligar den tolkning och information som tidigare gått ut. Det gäller att vara uppmärksam på nya beslut avseende kommande styrelsearvoden och beslut som fattas på kommande bolagsstämmor. Det är bara i undantagsfall som ett styrelsearvode kan faktureras som ett uppdrag. Huvudregeln är att ett styrelsearvode kommer att beskattas som inkomst av tjänst och vara underlag för sociala avgifter.

Hade du nytta av den här informationen?