Nyheter

Regeringen avser att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Tax Alert

Publicerad: 2021-03-23

Regeringen meddelade idag att man kommer överlämna två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal och med Grekland. Anledningen som Regeringen uppger är att legitimiteten i skattesystemet urholkas då de två staterna infört riktade regler som, tillsammans med skatteavtalet, innebär att tjänstepensioner från Sverige blir obeskattade eller mycket lågt beskattade för den som flyttar till Portugal eller Grekland.

Portugal har sedan 2009 tillämpat särskilda skatteregler under den s.k. NHR-regimen innebärande att utländska pensionsinkomster och kapitalinkomster undantas från portugisisk beskattning enligt intern rätt. Dessa interna regler tillsammans med skatteavtalet innebär att personer som flyttar till Portugal kan få sin tjänstepension utbetalad skattefritt. 2019 utarbetades ett ändringsprotokoll till skatteavtalet med Portugal i syfte att stävja nollbeskattningen av svensk tjänstepension för Portugalsvenskar. Detta protokoll har dock inte ratificerats av Portugal och Regeringen anser alltså nu att tålamodet att invänta detta tagit slut. Under 2020 införde även Grekland särskilda regler för inflyttade personer som innebär att en rak skatt om sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst.

Förslaget innebär, om det går igenom, att skatteavtalen sägs upp i sin helhet. Personer som flyttat från Sverige till Portugal respektive Grekland kommer då inte längre ha rätt att yrka nedsättning av skatt på sina inkomster enligt skatteavtalet och det finns inget som inskränker Sveriges rätt att beskatta enligt våra svenska interna regler. Detta påverkar exempelvis beskattning av tjänstepensioner till att en rak skattesats om 25 procent (SINK) kommer att tas ut för den som är begränsat skattskyldig till Sverige och i annat fall beskattning med marginalskatt upp till ca 52 procent. Som ett ytterligare exempel påverkar förslaget även skatt på utdelning från svenska bolag och den nedsättning av svensk skatt till 10 procent, som skatteavtalet med Portugal idag medger, upphävs också.

Mot bakgrund av att skatteavtalen utgör svensk lag krävs dock att riksdagen röstar igenom förslaget för att ändringen ska realiseras. Om Regeringens förslag röstas igenom innebär detta att skatteavtalen kommer upphöra att gälla från den 31 december 2021 och därmed sluta tillämpas från och med beskattningsåret 2022. Om Portugal inom en mycket snar framtid väljer att ratificera tilläggsprotokollet så meddelar Regeringen att det kan bli aktuellt att återkalla förslaget om att säga upp skatteavtalet.  

Deloittes kommentar

Deloitte har i tidigare Tax Alerts behandlat ämnet om Sveriges skatteavtal med exempelvis Portugal. Förändringar i avtalen har länge varit väntade och att förhindra att pension som tjänats in i Sverige tas ut utan beskattning har länge varit en principfråga för den svenska Regeringen.

Den svenska Regeringen tycks helt klart höja tonläget för att få gehör för tidigare föreslagna ändringar av befintligt skatteavtal. I sammanhanget bör framhållas att under 2020 flyttade ca 550 svenskar till Portugal. Givet det mindre antal personer som lämnat Sverige för de portugisiska breddgraderna kan övervägas om det höjda tonläget är motiverat i förhållande till hur gesten kan uppfattas i den diplomatiska debatten.

Bristen på respons från portugisisk sida kan nog helt klart anses utgöra anledningen till Regeringens handlande. En omständighet som Regeringen inte ger notis om är att Portugal sedan tilläggsprotokollet undertecknades faktiskt har infört beskattning under NHR-reglerna. Detta har inneburit att nyinflyttade svenskar faktiskt inte kan ta ut sin tjänstepension skattefritt i Portugal utan de beskattas med en rak skattesats på 10procent. Eftersom upptakten till Sveriges vilja att genomdriva en förändring av skatteavtalet angetts vara just att stävja total skattefrihet på höga svenska tjänstepensioner så kan det tyckas egendomligt att man nu väljer en så drastisk åtgärd som att säga upp skatteavtalet, trots att Portugal ändrat sitt regelverk och tar ut en skatt.

Det är ännu oklart hur Regeringens proposition har utformats och vilka konsekvenser som kommer följa av förslaget. Skulle Regeringens förslag att frånträda skatteavtalen röstas igenom kommer Sveriges beskattningsrätt, som tidigare har begränsats av avtalen, att utvidgas markant.

Deloitte följer självklart utvecklingen och återkommer med mer artiklar på ämnet.

Hade du nytta av den här informationen?