Nyheter

Regeringen föreslår skattelättnader för vissa personaloptioner

Tax Alert

Tidigare i år publicerades regeringens utredning om skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23). Utredningen har nu varit ute på remiss och regeringen föreslog den 20 december i en lagrådsremiss skattelättnader för vissa personaloptioner.

Publicerad 2016-12-22

Kvalificerade personaloptioner

I den utredning som presenterades tidigare i år lades ett förslag fram kring så kallade kvalificerade personaloptioner. Kvalificerade personaloptioner skulle under vissa förutsättningar endast beskattas som kapitalinkomst (skattesats 25 procent eller 30 procent) istället för som tjänsteinkomst (skattesats upp till 60 procent). 

Lagrådsremiss

Regeringen uppger sig ha lyssnat på den kritik som framförts av de remissinstanser som inkommit med synpunkter på förslaget och presenterar nu en lagrådsremiss gällande skattelättnader för vissa personaloptioner. Förslaget överensstämmer i många delar med tidigare presenterat förslag men innefattar vissa förändringar.

En av förändringarna gäller gränsen för när ett företag räknas som nystartat, vilket nu flyttats till tio år istället för tidigare sju år. Reglerna har även blivit mer generösa då befintliga ägare kan omfattas samt att den administrativa bördan för företagen ska minskas. Vidare ska arbetstagare skyddas i de fall då personaloptionerna inte får det värde de var tänkta att ha i samband med utnyttjandet. 

Förslaget utgör statligt stöd och måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Förslaget i korthet

 • Förmånen av personaloption ska i vissa fall inte beskattas som tjänsteinkomst utan endast som kapitalinkomst.
 • Förmånen av dessa personaloptioner ska inte ligga till grund för sociala avgifter.
 • Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av personaloption som inte ska förmånsbeskattas. Kontrolluppgiften ska lämnas av den i vars tjänst personaloptionen förvärvats. 
 • Intjänandeperioden ska sträcka sig över tre år, vilket innebär att optionsinnehavaren normalt först kan nyttja de förmånliga reglerna efter denna period
 • Företaget ska vid tidpunkten för när optionsavtalet ingås ha färre än 50 anställda och delägare som arbetar i företaget, en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår högst till 80 miljoner kronor och företagets verksamhet ska inte vara äldre än 10 år.
 • Offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna i företaget när optionsavtalet ingås.
 • Ingen andel i företaget får vara upptagen till handel på en reglerad marknad.
 • Företaget får inte bedriva följande verksamhet; bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, tjänster inom juridisk rådgivning, redovisning eller revision.
 • Det samlade värdet av de utgivna personaloptionerna får inte överstiga 75 miljoner kronor när optionsavtalet ingås.
 • En enskild optionsinnehavare får inte inneha personaloptioner till ett värde som överstiger 3 miljoner kronor när optionsavtalet ingås.
 • Optionsinnehavaren ska under den totala intjänandeperioden erhålla sådan ersättning som beskattas i inkomstslaget tjänst uppgående till minst 13 inkomstbasbelopp (motsvarar 799 500 kr för 2017) samt arbeta i genomsnitt minst 30 timmar per vecka.

Deloittes kommentar

Kritiken mot den ursprungliga utredningen var omfattade och det kan konstateras att det nu presenterade förslaget i lagrådsremissen också renderat kraftig kritik. Kritiken ligger främst i att förslaget fortfarande är alldeles för snävt och att det exkluderar många av de bolag som aktivt försökt få till en ändring i lagstiftningen.

Förslaget är visserligen snävt och exkluderar ett stort antal bolag men det presenterade lagförslaget är ändock ett steg i rätt riktning. 

Vår förhoppning är att detta inte är slutet för hur denna typ av ersättningar ska beskattas utan snarare ett startskott på en översyn hur det svenska beskattningssystemet ska kunna se ut i framtiden. 

Det är även positivt att förslaget ger ett antal små nystartade innovationsdrivna företag ett verktyg att kunna konkurrera med gentemot större och mer etablerade företag när det kommer till att attrahera nyckelkompetens.

Hade du nytta av den här informationen?