Artikel

Regeringen föreslår slopande av slussningsregeln - Vissa förslag på det indirekta skatteområdet

Momsnytt november 2015

Den 8 oktober överlämnade regeringen en proposition med förslag på ändringar på det indirekta skatteområdet. Flertalet av ändringsförslagen motiveras av att momslagen ska anpassas till de EU-regler som ligger till grund för det svenska momssystemet.

Publicerat 2015-11-03

Slopande av slussningsregeln

I momslagen finns en regel som möjliggör för svenska bolag, som säljer momsfria tjänster till andra koncernbolag, att slussa vidare momsen på kostnader som är direkt hänförliga till den momsfria tjänsten. Koncernbolaget som har köpt tjänsten kan därmed göra avdrag för den ingående moms som säljarbolaget inte haft avdragsrätt för eftersom kostnaden är direkt hänförlig till en momsfri tjänst.

Eftersom momsdirektivet saknar motsvarande bestämmelse, och regeln anses strida mot EU-rätten, föreslår regeringen att slussningsregeln slopas.

Beskattningsmyndighet för moms vid import av varor

Från och med den 1 januari 2015 är Skatteverket beskattningsmyndighet vid import om importören är momsregistrerad och agerar i egenskap av beskattningsbar person. Kommuner och landsting har därmed kunnat ha både Tullverket och Skatteverket som beskattningsmyndighet eftersom de kan ha importer såväl i sin momspliktiga verksamhet som i den verksamhet som faller utanför momslagens tillämpningsområde.

Nu lagda förslag innebär att Skatteverket ska vara beskattningsmyndighet för moms vid import för momsregistrerade juridiska personer även när de inte agerar i egenskap av beskattningsbar person. Därmed antas den administrativa bördan för berörda juridiska personer att minska.

Elektroniskt förfarande för återbetalning av svensk moms

Enligt nuvarande regler kan ett bolag inom EU inte ansöka om återbetalning av svensk moms genom det elektroniska förfarandet om det utländska bolaget har en fast etablering i Sverige. EU-domstolen har dock i två avgöranden uttalat att denna begränsning endast gäller om den fasta etableringen har genomfört utgående transaktioner. Den svenska momslagen uppdateras därför för att stämma överens med EU-reglerna.

Inget krav på VAT-nummer vid EU-leveranser

I momslagen finns idag ett krav på att köparen ska vara registrerad för moms i ett annat EU-land för att en EU-leverans ska undantas från moms i Sverige.

Eftersom detta krav inte finns i momsdirektivet ska momslagen justeras så att reglerna överensstämmer med momsdirektivet. Kravet på momsregistreringsnummer (VAT-nummer) för att EU-leveransen ska undantas från svensk moms ska därför slopas.

Moms vid verksamhetsöverlåtelse

Enligt momslagen är en verksamhetsöverlåtelse en omsättning som är undantagen från momsplikt. Motsvarande regel i EU:s momsdirektiv anger att en verksamhetsöverlåtelse inte utgör en omsättning. Ändringen avses inte innebära någon praktisk skillnad i tillämpningen utan görs för att anpassa momslagen till EU-lagstiftningen.

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Hade du nytta av den här informationen?