Nyheter

Regeringen överlämnar förslaget om skattereduktion för investeringar till Lagrådet

Tax alert 

Regeringen överlämnade den 12 maj 2021 en lagrådsremiss med förslag till skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under kalenderåret 2021. I all väsentlighet överensstämmer lagrådsremissen med Finansdepartements promemoria från den 8 december 2020, som vi tidigare har skrivit om här. I denna tax alert guidar vi er igenom remissinstansernas synpunkter och regeringens modifieringar av förslaget.

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2021 att det bör införas en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på materiella tillgångar anskaffade 1 januari till och med 31 december 2021. I underlaget för skattereduktionen ska utgifterna för att anskaffa materiella inventarier ingå (här kan noteras att även byggnadsinventarier ingår). Det är inventarier som förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt som ska ingå i underlaget för skattereduktionen. För att undvika missbruk omfattas inte sale-and-lease-back transaktioner av inventarier och köp inom intressegemenskaper. Skattereduktion kan utnyttjas det första beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Om underlaget för skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret, finns det en möjlighet att erhålla skattereduktion för det återstående underlaget det efterföljande beskattningsåret. Den som begär skattereduktion ska i inkomstdeklarationen lämna uppgifter om underlaget för reduktionen. Skattereduktionen får räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift samt statlig fastighetsskatt och tas upp sist i avräkningsordningen.

De nya bestämmelserna införs som en ny tillfällig lag som förslås träda ikraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2024.

Remissinstansernas synpunkter på förslaget

Flera remissinstanser uttryckte en önskan om att förlänga tiden för stödet, så att det även omfattar inventarier som anskaffas under hela eller delar av kalenderåret 2022. Ett annat alternativ som framförts är att åtminstone tidigarelägga möjligheten att utnyttja skattereduktionen, exempelvis genom en preliminär skattereduktion redan i deklarationen för 2021. Detta för att stödet ska få avsedd effekt och stimulera återhämtningen efter pandemin. Förslaget är nu utformat så att skattereduktionen tidigast kommer näringsidkarna tillgodo i slutet av 2023.

Några remissinstanser uttryckte att det föreligger vissa otydligheter i förslaget, bland annat vid förvärv av leasade tillgångar. Därutöver förelåg anmärkningar på att förslaget endast omfattar materiella anläggningstillgångar och inte immateriella inventarier, en utvidgning till immateriella inventarier skulle enligt remissinstanserna göra åtgärden mer kraftfulla. Det fanns även synpunkter på att avräkning även bör gälla mot särskild inkomstskatt på pensionskostnader.

Ovan nämnda synpunkter har dock inte föranlett någon justering i regeringens förslag.

Uppdateringar från promemorian

Det kan konstateras att det inte har skett några större omarbetningar av förslaget utan snarare förtydliganden kring hur lagen ska tolkas. Det har till exempel införts regleringar om kommissionärsförhållanden (när ett företag bedriver sin verksamhet i eget namn för ett annat bolags räkning) och innehavstiden i sådana situationer. Enligt förslaget ska kommittentföretaget och inte kommissionärsföretaget ha rätt till skattereduktionen. Avseende kravet på innehavstid krävs det att inventarierna fortfarande tillhör kommissionärsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som kommittentföretaget kan begära skattereduktionen.

Såsom tidigare beskrivet ställs det krav på innehavstid av inventarierna för att en skattskyldig ska kunna utnyttja skattereduktionen. Underlaget för skattereduktion föreslås nu omfatta inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som reduktionen kan begäras, även om skattereduktion för utnyttjade underlag kan begäras det efterföljande året. Regeringens förslag skiljer sig från förslaget i promemorian där det ställdes krav på innehav även det efterföljande året om skattereduktionen begärdes vid den tidpunkten.

Beträffande sale-and-lease back transaktioner, har det skett ett förtydligande. Utgifter för anskaffning av inventarier som hyrs ut ska inte ingå i underlaget om inventarierna, efter anskaffandet, fortfarande används i samma näringsverksamhet eller inom samma intressegemenskap. Inventarier som privatpersoner leasar genom ett finansiellt leasingavtal ger heller inte rätt till skattereduktionen.

Deloittes kommentar

De föreslagna reglerna är ett välkommet incitament för att stimulera investeringsviljan hos företag. Anskaffningen av inventarier måste ske under 2021, vilket innebär att leveranstidpunkten ska äga rum under 2021. Det kan dock noteras att som förslaget är utformat får företag först år 2023 nytta av skattereduktionen vilket, med tanke på att syftet är att hjälpa företag som drabbats av den pågående pandemin, kan anses vara en sen åtgärd.

Som anges ovan så omfattas förvärv av byggnadsinventarier av reglerna. Vid förvärv av en fastighet är det därför viktigt att göra en korrekt allokering av investeringskostnaden (dvs. uppdelningen mellan byggnad och byggnadsinventarier) för att därigenom kunna erhålla en skattereduktion motsvarande 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Kontakta oss

Andreas Persson
Partner | Tax & Legal | Business Tax
+46 76 827 73 26
apersson@deloitte.se

Anna Persson
Director | Tax & Legal | Business Tax
+46 70 080 31 32
annpersson@deloitte.se

Lisa Dahl
Associate | Tax & Legal | Business Tax 
0700803352
lidahl@deloitte.se

Alexander Palm
Associate | Tax & Legal | Business Tax 
+46 70 080 25 17
alpalm@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?