Nyheter

Regeringen reviderar tidigare förslag till nya 3:12-regler

Tax Alert

Publicerad: 2017-03-23

Förändrade regler för delägare i fåmansföretag (Utkast till Lagrådsremiss)
Källa: Utkast till Lagrådsremiss FI 2016/03965/S1


Regeringen annonserade idag den 22 mars 2017 att man reviderar det tidigare förslag till ändrade 3:12-regler som presenterades i november 2016, SOU 2016:75. I utkastet till lagrådsremiss som publicerades på eftermiddagen idag föreslås att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, ett gemensamt årligt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent samt ägarskiften mellan närstående underlättas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Huvuddragen i de nya reviderade reglerna är:

 • Fortsatt förslag till höjd skattesats på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet från 20% till 25%. Den tidigare föreslagna sänkningen av skattesats för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet slopas och föreslås kvarstå till 30%. 
   
 • Schablonen vid nyttjande av förenklingsregeln sänks inte utan föreslås kvarstå i sin nuvarande utformning, dvs. att det årliga schablonmässiga beloppet på 2,75 inkomstbasbelopp (ibb) behålls. Om en delägare äger kvalificerade andelar i flera företag föreslås fortsatt en begränsningsregel införas i det fall förenklingsregeln används i något av bolagen. Begränsningen innebär att delägaren inte får tillämpa förenklingsregeln i mer än ett bolag och inte heller tillämpa huvudregeln i det fall man i något företag har tillämpat förenklingsregeln. Huvudregeln kan dock tillämpas i samtliga bolag.
   
 • Den individuella trappa för beräkning av det lönebaserade utrymmet lättas upp något i förhållande till utredningens tidigare förslag. Trappan som fortsatt föreslås vara individuell för respektive andelsägare, med undantag av närståendekretsen som anses vara en person, förslås nu beräknas till:

            - 15% av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger 6 ibb.
            - 30% av andelsägarens löneunderlag som överstiger 6 ibb men inte 60 ibb
            - 40% av andelsägarens löneunderlag som överstiger 60 ibb.

 • Takregeln, 50 gånger den egna eller närståendes lön, på det lönebaserade utrymmet föreslås fortsatt slopas.
   
 • Det individuella löneuttagskravet, för att få beräkna lönebaserat utrymme, föreslås lämnas oförändrat. Detta innebär att idag gällande regler ska kvarstå, vilka uppställer ett löneuttagskrav för andelsägare eller dennes närstående som uppgår till 6 ibb med tillägg av 5% av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterbolag eller maximalt 9,6 ibb.
   
 • Regeringen anser fortfarande att kapitalandelskravet på 4% bör slopas. Dock föreslås införande av en ny takregel som begränsar det lönebaserade utrymmet för delägare som äger mindre än 4% av kapitalet. För dessa delägare föreslås att det lönebaserade utrymmet högst får uppgå till 0,25 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från företaget eller dess dotterföretag under året före beskattningsåret.
   
 • Takbeloppet för maximal beskattning i tjänst ska enligt förslaget beräknas gemensamt för utdelning och kapitalvinst. Takbeloppet för den tjänstebeskattade delen ska dock uppgå till 120 ibb, istället för som utredningen föreslog 100 ibb. Fortsatt föreslås att taket ska ändras till att utgöra årligt belopp för delägaren och dennes närståendekrets, jämfört med idag då beloppet beräknas på en femårsperiod.
   
 • Regeringen föreslår att den särskilda definitionen av dotterbolag behålls, och går därmed mot utredningens tidigare förslag att slopa denna.
   
 • Den tidigare presenterade lagändringen som syftade till att underlätta för generationsskiften behålls. Generationsskiften ska enligt förslaget som presenterades i höstas underlättas genom att närståendeskap inte påverkar bedömningen av ”samma eller likartad verksamhet”. Förändringen innebär, förutsatt att undantaget är tillämpligt, att det inte ska ha någon betydelse om andelsägaren överlåter sina andelar till en extern part eller till någon närstående. Detta gäller dock inte för överlåtelse till make/maka.
   

Fortsatt inga begränsningar vad gäller rätten att nyttja sparat utdelningsutrymme. Dock föreslår regeringen att procentsatsen vid uppräkning av sparat utdelningsutrymme ska sänkas från SLR+3% till SLR+2%.      

Deloittes kommentar

Regeringens reviderade förslag till ändrade regler på 3:12-området som publicerades idag innebär något förmildrande ändringar än det förslag som presenterades i november 2016. De föreslagna förändringarna är alltjämt en försämring för de flesta fåmansdelägare i förhållande till nuvarande lagstiftning främst pga. den föreslagna höjda skattesatsen inom gränsbeloppet – från 20% till 25%.

Bortsett från höjd skattesats är en av de positiva nyheterna att regeringen föreslår att schablonbeloppet vid tillämpning av förenklingsregeln lämnas oförändrat mot dagens 2,75 inkomstbasbelopp. Den fortsatt föreslagna individuella trappan vid beräknande av löneunderlag lättas upp, och det individuella löneuttagskravet föreslås kvarstå i dagens utformning och höjs alltså inte som presenterades i höstas.

Kapitalandelskravet om 4% föreslås liksom tidigare slopas. En stor nyhet är dock att regeringen föreslår att det för dessa delägare ska införas ett tak som begränsar storleken på det lönebaserade utrymmet till 25% av delägarens lön. Detta kommer således innebära att delägare i löneintensiva företag och som äger mindre än 4% inte kommer att sättas i en bättre situation jämfört med om de äger sina andelar via eget bolag.

Den föreslagna höjningen av takbeloppet för maximal tjänstebeskattning till 120 inkomstbasbelopp riskerar att medföra att fler delägare vill lägga sina bolag i träda då föreslaget medför att skillnaden i beskattning mellan kvalificerade och ej kvalificerade andelar blir ännu större.

Sammanfattingsvis kan konstateras att regeringens nya förslag till regeländringar på 3:12-området fortsatt inte innehåller några förenklingar för delägare i fåmansföretag, snarare tvärtom. Huruvida föreslaget kommer att bli verklighet återstår att se. Den idag presenterade lagrådsremissen kommer att på nytt skickas ut till remissinstanser som har fram till den 27 april 2017 på sig att komma med kommentarer. Därefter kan en proposition väntas.

Hade du nytta av den här informationen?