Nyheter

Regeringens förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-17

I en global krissituation som denna, bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning kring COVID-19. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden. Bland annat har nu regeringen, i ett förslag till en extra ändringsbudget, lagt fram ett antal åtgärder för att svenska samhällets beredskap ska stärkas.

Förslaget innebär bland annat att Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år. Förslaget är avsett att stärka företags likviditet via skattekontot. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 och kommer tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.
 

Vad gäller i nuläget?

Anstånd med skatteinbetalningar är inte något nytt då möjlighet till anstånd finns redan i dagsläget. Syftet med reglerna är att företag som drabbas av tillfälliga betalningsproblem under en kortare tid ska kunna få förlängd möjlighet att skaffa fram pengar för att kunna hantera sina skatteinbetalningar. Nuvarande möjlighet till anstånd tillämpas restriktivt (synnerliga skäl krävs) och gäller som utgångspunkt för uppskov i upp till två månader. Företag med bristande likviditet har haft svårt att få anstånd enbart på den grunden.

Med hänsyn till regeringens förslag har Skatteverket per den 16 mars 2020 tydliggjort att redan nu kan företag som har likviditetsproblem som en direkt konsekvens av COVID-19 ansöka om anstånd med skatteinbetalningar. Skatteverket anger vidare att anstånd vid likviditetsbrist kan medges "[..] om företaget visar att det har blivit tvunget att använda pengarna till betalning av något det inte hade kunnat förutse för att mildra följderna av coronaviruset.” Skatteverket tydliggör även att anståndstiden kan förlängas i särskilda fall.
 

Vad innebär det nya förslaget?

Vad regeringen föreslår är en utökad möjlighet till anstånd, där Skatteverket får besluta om att skatteinbetalningar kan skjutas upp under en längre period jämfört med tidigare reglering. Restriktiviteten kring beviljande av anstånd luckras upp då kravet på synnerliga skäl inte gäller den nya regleringen.

Förslaget föreslås gällas retroaktivt från den 1 januari 2020, vilket innebär att bolag med direkta likviditetsproblem kan begära anstånd av skatt som redan inbetalats under februari och mars och därigenom få skatten återbetald. Ränta om 1,25 procent på årsbasis samt tillkommande anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad (från och med månaden efter att anstånd beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas) kommer att löpa på det beviljade anståndsbeloppet.

Regeringen anger att målet med de nya reglerna är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn.
 

Deloittes kommentar

Regeringen vill genom det nya förslaget stötta Sveriges företagare och minska riskerna för konkurser i virusets spår. Förslaget ökar möjligheterna för krisande företag att säkra likviditet, vilket kan vara avgörande för många företags överlevnad. Deloitte välkomnar förslaget.

En förutsättning för att regeringens syfte med förslaget uppnås är att den tidigare restriktiva tillämpningen av reglerna om anstånd frångås i och med förslaget. Samtidigt innebär en uppluckring av anståndsreglerna en förflyttning av de samhällsekonomiska riskerna till framtiden, då anstånd endast innebär att betalningar skjuts på framtiden, med avgifter och ränta som tillkommer. Kritiska röster har höjts inom näringslivet att regeringens förslag är otillräckligt och att mer kraftfulla åtgärder behövs. Deloitte följer noggrant utvecklingen.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04

Per Elmby
Manager
pelmby@deloitte.se
+46 70 080 44 16

Mathilda Sahlström
Associate
masahlstrom@deloitte.se
+46 70 080 32 96

Emilia Istner-Byman
Associate
eistner-byman@deloitte.se
+46 70 080 30 11

Hade du nytta av den här informationen?