Artikel

Reklam är skattepliktig även om den inte syns

Kammarrätten i Sundsvall har i ett avgörande daterat 2015-01-09 fastslagit att reklamskatt ska utgå på offentliggörande av reklam, även om reklambudskapen endast kan ses vid TV-sändningar.

Publicerat 2015-03-09

Offentliggörande av reklam inom landet är föremål för reklamskatt. Reklam som visas i TV-sändningar är dock inte reklamskattepliktigt. Scandinavian Touringcar Corporation AB (STCC) ansåg att reklam som placerats så att budskapen enbart ska synas i TV-sändningarna därmed inte skulle vara föremål för reklamskatt. Reklamen avsåg exempelvis sponsorlogotyp som placerats på handskfacket i bilen för att exponeras via den kamera som monterats i bilen. Domstolen konstaterade att reklamen inte kvalificerar som TV-reklam och att reklamskatt därför skulle utgå.

Deloittes kommentar

Det kan konstateras att endast en upplåtelse som avser offentliggörande av reklam i TV-sändningar kan undantas från reklamskatt. Exponering på plats, även om den endast framgår via TV-sändningar, är dock reklamskattepliktiga. Denna dom illustrerar tydligt att så länge som viss reklam är föremål före reklamskatt, medan exempelvis reklam i TV-sändningar och på Internet undantas, uppkommer en inkonsekvens i beskattningen mellan olika medier. 

Hade du nytta av den här informationen?