Nyheter

Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst Brexit

Immigration Alert

Publicerad: 2019-10-09

Översikt

Den 1 oktober föreslog regeringen ytterligare regler för hur brittiska medborgare ska kunna erhålla tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd för att motverka de negativa konsekvenserna av att de förlorar sin uppehållsrätt på grund av ett avtalslöst Brexit. Förslagen innebär följande:

  • En ny tillfällig förordning införs som möjliggör för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att få permanent uppehållstillstånd efter ansökan hos Migrationsverket om de vid dagen före Storbritanniens utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige
  • Den nya förordningen ska även ge möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i fem år, om den brittiske medborgaren eller dennes familjemedlem vid tidpunkten för ansökan uppfyllde kraven för uppehållsrätt men inte har permanent uppehållsrätt i Sverige
  • Förordningen kommer inte att omfatta brittiska medborgare som hade uppehållsrätt på grund av en familjeanknytning till någon annan EU-medborgare. Den brittiska medborgaren måste alltså ha uppehållsrätt på egna grunder 
  • Om en brittisk medborgare eller dennes familljemedlem ansöker om ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstånd på grund av dennes permanenta eller icke-permanenta uppehållsrätt är de undantagna från kravet på arbetstillstånd även under handläggningstiden

Den nya tidsbegränsade förordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Föreslagna lagändringar föreslås träda i kraft 1 maj 2020.
 

Bakgrund

Deloitte har tidigare rapporterat om Storbritanniens väntade utträde ur EU och förhandlingarna avseende detta; se vår tidigare immigration alert från 24 januari 2019 om Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit.

Förhandlingarna gällande villkor för utträdet har pågått sedan juni 2017 och det brittiska parlamentet har ännu inte enats om ett förslag till utträdesavtal som de själva står bakom och som Europaparlamentet därmed kan rösta igenom.

Storbritanniens ursprungliga utträdesdatum var 29 mars 2019. Eftersom det brittiska parlamentet röstade nej till det utträdesavtal som tagits fram av EU och Storbritanniens regering förlängdes utträdesdatumet den 22 mars till 31 oktober 2019. En ytterligare förlängning kräver konsensus från alla EU-länder och det bedöms i dagsläget föreligga en stor risk för ett avtalslöst utträde trots att Storbritannien lagstiftat emot detta med sin så kallade Benn Act.

Från ett migrationrättsligt perspektiv får ett avtalslöst Brexit betydelse för det stora antal EU-medborgare som idag bor i Storbritannien samt även de brittiska medborgare som idag bor inom EU. Idag bor det omkring 20 000 brittiska medborgare i Sverige. De flesta av dessa personer antas vara bosatta i landet med stöd av EU-rättens regler om uppehållsrätt. Dessa brittiska medborgare omfattas även av EU-rättens regler om fri rörlighet vilket innebär en omfattande rätt att resa in, vistas och arbeta fritt inom EU-medlemsstaterna. Att Storbritannien lämnar EU medför dock att de brittiska medborgarna inte längre kommer att omfattas av den fria rörligheten. För det fall inget annat bestäms kommer de brittiska medborgarna i stället att omfattas av det regelverk som idag gäller för tredjelandsmedborgare.

En lag om åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit trädde i kraft 15 juli 2019 och med denna promemoria föreslås mer långsiktiga regler om uppehållstillstånd för de brittiska medborgare som är bosatta i Sverige.
 

Föreslagna förändringar

Det förslag om en tillfällig förordning om särskilda bestämmelser för uppehållstillstånd som har tagits fram tar sikte på de brittiska medborgare som förlorar rätten att vistas i Sverige till följd av Storbritanniens utträde från EU. Personer som omfattas av detta undantag är därmed brittiska medborgare som har styrkt sin uppehållsrätt samt deras familjemedlemmar som bor i Sverige vid utträdet. Förslaget tar även sikte på de familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare men som uppfyller kraven för anhörig till en EU-medborgare som har uppehållsrätt. De brittiska medborgare som vid tidpunkten för utträdet inte bor i Sverige alternativt inte uppfyller uppehållsrätten vid utträdet kommer inte omfattas av undantaget. Som en konsekvens kommer således inte heller deras familjemedlemmar att omfattas av undantaget. De personer som kommer till Sverige efter den 31 oktober 2019 kommer att behöva ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd direkt, precis som för övriga tredjelandsmedborgare.

Med anledning av den lag som trädde i kraft 15 juli 2019 ges brittiska medborgare möjlighet att fortsätta vistas i Sverige utan att ha ett arbets- och uppehållstillstånd under ett års tid, vilket ger dem möjlighet att under detta år ansöka om permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt det nya förslaget. Då denna ettårsfrist initialt var avsedd att gälla till och med 29 mars 2020 har arbetet med att förlänga denna frist påbörjats av Justitiedepartementet eftersom utträdesdatumet för Storbritannien nu har skjutits fram och eventuellt kommer att skjutas fram ytterligare.

Reglerna som föreslås ger brittiska medborgare och deras familjemedlemmar möjlighet att överföra sin uppehållsrätt till ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Reglerna är avsedda att införas för att ge brittiska medborgare möjlighet att bo kvar i Sverige under liknande förutsättningar som gällt för dem tidigare. Dessa regler överensstämmer även med de regler som Storbritannien föreslagit för EU-medborgare med motsvarande situation. Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar kommer att hos Migrationsverket kunna ansöka om att få permanent uppehållstillstånd om de vid dagen före utträdet ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige. Vid prövningen av denna ansökan, som ska vara inkommen senast 31 oktober 2020, måste villkoren för permanent uppehållsrätt som gäller för en EES-medborgare fortsatt vara uppfyllda.

Förordningen ger även möjlighet för brittiska medborgare som inte har permanent uppehållsrätt vid utträdestidpunkten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i fem år, om den brittiske medborgaren eller dennes familjemedlem vid tidpunkten för ansökan uppfyllde kraven för uppehållsrätt. För det fall den brittiska medborgaren vid prövningstillfället uppfyller tidskravet för att erhålla permanent uppehållsrätt kan ett permanent uppehållstillstånd medges. Om en brittisk medborgare eller dennes familljemedlem ansöker om ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstånd på grund av dennes permanenta eller icke-permanenta uppehållsrätt är de undantagna från kravet på arbetstillstånd även under handläggningstiden.

Förordningen kommer inte att omfatta brittiska medborgare som hade uppehållsrätt på grund av en familjeanknytning till någon annan EU-medborgare. Den brittiska medborgaren måste alltså ha uppehållsrätt på egna grunder.
Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan enligt förslaget återkallas om utlänningen inte uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare. Även permanenta uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige eller som angett till Migrationsverket att de har för avsikt att återvända men inte gjort det inom två år. Dessa regler överensstämmer med vad som idag redan gäller för tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd.

Systemet med att ge brittiska medborgare med uppehållsrätt permanent uppehållstillstånd är tänkt att utgöra en mer stadigvarande lösning än den tidigare lagändringen. Förslaget är emellertid endast tänkt att vara tillfälligt och är inte avsett att ersätta det befintliga svenska uppehålls- och arbetstillståndssystemet.
 

Deloittes kommentar

Regeringens förslag medför andrum för brittiska medborgare samt deras familjemedlemmar som idag arbetar och bor i Sverige. Förordningen möjliggör för dem att fortsätta arbeta och bo i Sverige även efter ett avtalslöst utträde.

Möjligheten för brittiska medborgare som är och har varit bosatta i Sverige vid Storbritanniens utträde från EU att få stanna i Sverige är ett välkommet förslag. Kommissionen har i sina beredskapsmeddelanden uppmanat EU-medlemsstaterna att inta en generös hållning gentemot de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i respektive land. Många av de britter som idag är bosatta i Sverige har dessutom varit bosatta här så länge att de har permanent uppehållsrätt varför en omstart med uppehålls- och arbetstillstånd för dessa personer inte hade varit rimligt.

Det kommer finnas möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd till och med 31 oktober 2020, d.v.s. ett år efter det tänka utträdesdatumet. Möjligheten att få stanna i Sverige utan ett uppehålls- och arbetstillstånd under hela handläggningstiden så länge ansökan skickas in i tid är positivt mot bakgrund av den ettårsfrist som gäller för det generella undantaget i lagen som trädde i kraft 15 juli 2019. Även om denna frist kan komma att förlängas finns det en risk att Migrationsverket inte kommer att hinna hantera en så stor mängd ansökningar som kan inkomma inom ettårsfristen.

Förordningen ger endast möjlighet för brittiska medborgare som senast dagen innan utträdet nyttjar sin uppehållsrätt i Sverige att ansöka om permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Mot bakgrund av detta rekommenderar vi att bolag med brittisk personal ser över vilka personer som uppfyller kraven för uppehållsrätt och därmed kan dra nytta av de föreslagna möjligheterna. Bevisbördan för att kraven för uppehållsrätt är uppfyllda vid utträdet ligger på den sökande varför det bör ligga i individens intresse att folkbokföra sig innan utträdet för det fall detta är möjligt då detta är ett starkt bevismedlen för uppehållsrätten. Vi rekommenderar även att arbetsgivare ser över kontraktuella frågor, ser över sin mobila personal samt ser över sina möjligheter att hantera migrationsfrågor framöver vid stora populationer av brittiska medborgare.

För de personer som planerar att flytta till Sverige efter den 31 oktober 2019 rekommenderas att de redan idag ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd eftersom det kan ta några veckor att erhålla tillståndet, även om ansökan skickas via Migrationsverkets certifiering med kortare handläggningstider.

Deloitte kommer att bevaka utvecklingen av Brexitförhandlingarna samt den promemoria som skickats ut på remiss. Ett avtalslöst Brexit är ännu inte verklighet men är heller inte en osannolik utgång.

English

Read the article in English.

To the article

Kontakta oss

Andreas Bråthe
Head of Immigration Nordics, Director, Immigration - Global Employer Services
abraathe@deloitte.se
+46 73 397 24 33

    

Martina Ogenhammar Conti
Senior Manager, Immigration - Global Employer Services
mogenhammar@deloitte.se
+46 70 080 21 60

Peter Schultze
Associate, Immigration - Global Employer Services
pschultze@deloitte.se
+46 70 080 32 59

 

Växel
seimmigration@deloitte.se
+46 75 246 26 00

Hade du nytta av den här informationen?