Nyheter

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Tax Alert

Publicerad: 2019-05-17

Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. Protokollet kommer att lämnas till riksdagen för godkännande och kommer att innebära bland annat att pension från tidigare privat anställning i Sverige inte kommer att kunna tas ut skattefritt i Portugal.

Enligt nuvarande regler är det möjligt att flytta till Portugal och ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige skattefritt i både Sverige och Portugal. Skattefriheten grundas på reglerna i nuvarande skatteavtal mellan Sverige och Portugal och de särskilda reglerna om Non-Habitual Residence (”NHR”) som infördes i Portugal under 2009. Regeringens inställning är att pension som intjänats i Sverige ska beskattas när den betalas ut; en inställning som ligger till grund för de föreslagna förändringarna i skatteavtalet.

Enligt protokollet föreslås de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2020 för pensioner som inte beskattas i Portugal enligt portugisisk intern rätt. Protokollet inkluderar däremot en övergångsbestämmelse som innebär att pensioner som beskattas i Portugal enligt intern rätt får beskattas i Sverige först från och med den 1 januari 2023. Skulle Portugal exempelvis införa en skatt på pensioner under NHR innebär detta att Sverige får rätt att beskatta pensionerna först från 2023.

Förslaget om ändring i skatteavtalet innebär även att Sveriges rätt att beskatta värdepapper enligt avtalet utvidgas från att gälla svenska värdepapper till att framöver gälla varje slag av värdepapper, om personen i fråga haft hemvist i Sverige vid något tillfälle under en femårsperiod omedelbart före överlåtelsen av värdepappret.

I protokollet föreslås slutligen ett tillägg om att förmåner enligt skatteavtalet, det vill säga en förmånligare beskattning till följd av tillämpning av skatteavtalets bestämmelser, inte ska ges om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen.

Konsekvenser av de föreslagna ändringarna:

  • Pension från tidigare privat anställning kommer inte att kunna tas ut skattefritt i Portugal. Aktuell skattesats för beskattning av pension är beroende av om den skattskyldige är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige när pensionen betalas ut.
  • Obegränsat skattskyldiga personer kommer att beskattas med progressiv skatt i Sverige för pensionsinkomsterna.
  • Begränsat skattskyldiga personer beskattas till en skattesats om 25 % enligt lag om särskild inkomstskatt för begränsat skattskyldiga (”SINK”). För begränsat skattskyldiga personer är det således av vikt att ha SINK-beslut på plats.
  • Skattskyldig som redan har ett SINK-beslut på plats bör ansöka om ett nytt beslut för att säkerställa att beskattningen blir korrekt.
  • Eventuellt införande av skatt på pensioner under NHR innebär att föreslagen övergångsbestämmelse blir aktuell. Sveriges beskattningsrätt kan i sådana fall inträda först vid ingången av 2023.
  • Förtydligande vad gäller Sveriges rätt att beskatta vinst vid avyttring av utländska värdepapper och andelar.
  • Förtydligande avseende tillämpligheten av avtalet och när skatteförmån enligt avtalet ska medges.

Deloittes kommentar

Ett omförhandlat skatteavtal har varit ett omdiskuterat ämne under en längre tid och det omförhandlade skatteavtalet kommer inte oväntat. Att förhindra att pension som intjänats i Sverige tas ut utan beskattning i någon av länderna har varit en principfråga för den svenska regeringen.

Förändringarna är väntade, med tanke på att syftet med skatteavtalet aldrig har varit att pensioner ska kunna tas ut skattefritt i båda länderna. Möjligheten till skattefrihet för pension från privat anställning har uppstått som en konsekvens av att Portugal införde de så kallade NHR-reglerna efter att skatteavtalet undertecknats. Syftet med skatteavtal är att fördela beskattningsrätten mellan länderna, snarare än att medge full skattefrihet för vissa inkomster i båda avtalsländerna. Förändringarna enligt protokollet innebär att skatteavtalet med Portugal formuleras i linje med Sveriges skatteavtal med andra länder.

Det är i dagsläget okänt huruvida Portugal kommer att införa regler som innebär portugisisk beskattning av personer med NHR-status vad gäller pension från privat anställning. En sådan portugisisk beskattning skulle innebära att Sverige, vad gäller personer som har skatteavtalshemvist i Portugal, inte börjar beskatta pension från privat anställning förrän i januari 2023.

När avtalet med Portugal trädde ikraft 2002 hade Sverige ingen rätt att beskatta vinst vid försäljning av utländska värdepapper som begränsat skattskyldig person avyttrat. Förändringen av ordalydelsen i skatteavtalet angående Sveriges rätt att beskatta denna vinst utgör ett förtydligande av beskattningsrätten utifrån svensk intern rätt. Förtydligandet är välkommet då viss osäkerhet förelegat kring fördelning av beskattningsrätten i denna situation med hänvisning till nuvarande skatteavtals ordalydelse och de tolkningsprinciper som gäller.

Att förmån enligt skatteavtalet inte ges om det huvudsakliga syftet med ett arrangemang eller en transaktion varit att uppnå förmånen ligger i linje med de internationella diskussionerna om skatteundandraganden som förts på senare tid genom (till exempel OECD:s BEPS-initiativ). Frågan om i vilka situationer skatteförmåner ska medges vid misstänkt förfarandemissbruk är något som diskuterats bland annat av EU-domstolen och skrivelsen ligger i linje med utvecklingen av skatteklimatet såväl nationellt som internationellt.

Deloitte följer självklart händelseutvecklingen och finns tillgängliga för frågor samt diskussion.

Hade du nytta av den här informationen?